BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DTP’li Ahmet Türk için fezleke

DTP’li Ahmet Türk için fezleke

Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk’ün “Te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı” ge­rek­çe­siy­le do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için fez­le­ke ha­zır­lı­yor.> Ad­nan Şim­şek Dİ­YAR­BA­KIR İHA Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk’ün “Te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı” ge­rek­çe­siy­le do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için fez­le­ke ha­zır­lı­yor. Sav­cı­lık, 21 Ekim­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ko­nu­ke­vi önün­de yap­tı­ğı ba­sın açık­la­ma­sın­da­ki söz­le­ri se­be­biy­le, Ah­met Türk hak­kın­da baş­lat­tı­ğı in­ce­le­me­yi ta­mam­la­dı. DTP’li Türk’ün ko­nuş­ma­sın­da suç un­su­ru tes­pit eden sav­cı­lık, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu uya­rın­ca do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için fez­le­ke ha­zır­la­ma­ya baş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT