BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ermenistan: Barışa hazırız

Ermenistan: Barışa hazırız

Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­band­yan BBC’ye ver­di­ği mü­la­kat­ta, Tür­ki­ye ile iliş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­si­nin önün­de hiç­bir ger­çek en­gel bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­band­yan BBC’ye ver­di­ği mü­la­kat­ta, Tür­ki­ye ile iliş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­si­nin önün­de hiç­bir ger­çek en­gel bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Nal­band­yan, “Ön­ce­lik­le dip­lo­ma­tik iliş­ki ku­rul­ma­sı­nı ve sı­nır­la­rı­mı­zın açıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ar­dın­dan prob­lem­le­ri gö­rü­şe­bi­le­cek hü­kü­met­ler ara­sı ko­mis­yo­nun ku­rul­ma­sın­dan ya­na­yız. İki ül­ke li­der­le­ri­nin, halk­la­rı­mı­zın ve böl­ge­mi­zin çı­kar­la­rı için sı­ra dı­şı ka­rar­lar ala­ca­ğı­nı umu­yo­rum. Bu sü­reç­te iyim­se­rim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT