BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cumhuriyetin 85’inci yılını COŞKUYLA KUTLUYORUZ

Cumhuriyetin 85’inci yılını COŞKUYLA KUTLUYORUZ

Cumhuriyet’in 85. yıl dönümü sebebiyle kutlama mesajı yayımlayan liderler, şer ve nifak odaklarına karşı kenetlenip, tek yürek olarak cevap verilmesini istediCum­hu­ri­yet Bay­ra­mı yurt ge­ne­lin­de, dış tem­sil­ci­lik­ler­de ve KKTC’de tö­ren­ler­le kut­la­na­cak. Cum­hu­ri­yet’in 85. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “Gu­rur­la söy­le­ye­bi­li­rim ki Cum­hu­ri­ye­ti­miz, te­me­lin­de­ki har­cı o­luş­tu­ran mil­li i­ra­de­miz ve mi­ras al­dı­ğı ta­rihî has­let­le­ri­miz sa­ye­sin­de, ilk gün­kü gi­bi va­kur ve sağ­lam­dır” de­di. TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan da, ba­ğım­sız­lı­ğı uğ­ru­na bü­yük be­del­ler ö­de­miş bir mil­let o­la­rak, va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü he­def a­lan te­rö­re kar­şı ve­ri­len mü­ca­de­le­yi, ka­rar­lı­lık, so­ğuk­kan­lı­lık ve sağ­du­yuy­la so­nu­na ka­dar sür­dü­re­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan i­se, “Bu an­lam­lı gün­de, kar­deş kav­ga­sı çık­ma­sı i­çin bey­hu­de bir ça­ba i­çin­de o­lan o­dak­la­ra, mil­le­ti­mi­zin tek yü­rek o­la­rak bir de­fa da­ha en an­lam­lı ce­va­bı ve­re­ce­ği­ne i­na­nı­yo­rum” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Cum­hu­ri­yet p­ro­je­si­nin, dün­ya­nın en id­di­a­lı p­ro­je­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­na dik­ka­ti çek­ti. MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li de, te­rö­rist fa­a­li­yet­le­re gön­der­me­de bu­lu­na­rak; “Bu gir­dap­tan kur­tu­lu­şu­mu­zun re­çe­te­si, ül­ke­mi­zi kar­deş kav­ga­sı­na sü­rük­le­mek is­te­yen­le­rin o­yun­la­rı­nı çok i­yi kav­ra­yıp, he­ves­le­ri­ni kur­sak­la­rın­da bı­rak­mak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ i­se, “Cum­hu­ri­yet, u­lu­sal bir­li­ği­mi­zin ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­mü­zün en bü­yük te­mi­na­tı­dır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT