BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Genelkurmay’dan BAYRAM afişleri...

Genelkurmay’dan BAYRAM afişleri...

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şu­nun 85. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la 5 afiş ha­zır­la­dı.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şu­nun 85. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la 5 afiş ha­zır­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan afiş­le­rin il­kin­de “Ne Mut­lu Tür­küm Di­ye­ne, Ne Mut­lu Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin De­ğe­ri­ni Bi­le­ne” ya­zı­sı yer alı­yor. Afiş­ler­de Ata­türk’ün “Cum­hu­ri­yet ah­la­ki fa­zi­le­te da­ya­nan bir ida­re­dir”, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kıy­met­li ev­lat­la­rı­nın elin­de dai­ma yük­se­le­cek ve ebe­di­yen ya­şa­ya­cak­tır” ile “Cum­hu­ri­ye­ti biz kur­duk, onu yük­sel­te­cek ve de­vam et­ti­re­cek siz­ler­si­niz” söz­le­ri bu­lu­nu­yor. Bir di­ğer afiş­te ise “Ata­türk’ün izin­de Cum­hu­ri­yet­le ay­dın­lık ya­rın­la­ra” ifa­de­si­ne yer ve­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT