BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Devlet yorumu

Devlet yorumu

Cum­hu­ri­ye­ti bir dev­let re­ji­mi ola­rak ter­ci­hin 85. yı­lın­da­yız. 85 yıl dev­let ha­ya­tın­da az bir za­man de­ğil, fa­kat çok da de­ğil. An­cak bu dev­le­tin yö­ne­tim bi­çi­mi­dir.Cum­hu­ri­ye­ti bir dev­let re­ji­mi ola­rak ter­ci­hin 85. yı­lın­da­yız. 85 yıl dev­let ha­ya­tın­da az bir za­man de­ğil, fa­kat çok da de­ğil. An­cak bu dev­le­tin yö­ne­tim bi­çi­mi­dir. Dev­le­ti­mi­zin ken­di­si ise 5 bin ya­şın­da­dır. Bu za­man zar­fın­da tür­lü me­kân­lar­da, tür­lü dev­let isim­le­riy­le tür­lü ida­ri tarz­lar­da yö­ne­til­miş­tir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, Dev­let-i Ebed Müd­det un­van­lı Bü­yük Tür­ki­ye’nin bir cüz’üdür. Ni­te­kim 2071’de sa­de­ce Ana­do­lu’da­ki var­lı­ğı­mız bin yıl ola­cak­tır. 26 Ağus­tos 2071’de ye­ni­den ci­han dev­le­ti ol­ma­mız en bü­yük rü­ya­mız­dır. Bir an­lam­da da şu böl­ge­de­ki her nev’i kav­ga bu yük­se­li­şi­mi­zin önü­nü kes­mek için­dir. Bu beş bin yıl zar­fın­da­ki en uzun ömür­lü ve şan­lı ta­rih, in­san­lı­ğa Os­man­lı Türk Me­de­ni­ye­ti­ni ar­ma­ğan Dev­le­ti Ali Os­man’dır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, bü­tün ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la o bü­yük dev­le­tin mi­ras­çı­sı ve de­va­mı­dır. Di­ğer ta­raf­tan hü­kü­met şek­li­miz olan de­mok­ra­tik ha­yat 1876’dan be­ri var­dır. Os­man­lı­da il­mi­ye/med­re­se/üni­ver­si­te, sey­fi­ye/or­du, ad­li­ye/yar­gı ay­nen ye­ni dö­nem­de de önem ve de­ğe­ri­ni ko­ru­muş­tur. Şim­di med­ya gi­bi STK gi­bi da­ha baş­ka un­sur­lar da mev­cut. Os­man­lı­da ol­du­ğu gi­bi TSK bu­gün de ay­nı za­man­da İs­lam âle­mi için bir kal­kan­dır. Dev­let la­ik­tir doğ­ru, fa­kat İs­lam di­ni, bu­gün de mil­le­tin var­lık, dir­lik ve dü­ze­ni için gök kub­be­nin or­ta di­re­ği­dir. Hu­kuk­ta yer­li hu­kuk terk edil­di­ği için o alan­da hâ­lâ mil­li­lik vas­fı ek­sik­tir, boş­luk san­cı­la­ra yol aç­mak­ta­dır. Ata­türk, cum­hu­ri­ye­ti bir­lik­te kur­du­ğu ar­ka­daş­la­rı gi­bi bir Os­man­lı Pa­şa­sı­dır. Şa­yet, Sul­tan Va­hi­ded­din’in kı­zı Sa­bi­ha Sul­tan ile ev­le­ne­bil­sey­di o da sa­ra­ya da­mat ola­cak­tı. İç ve dış ge­liş­me­le­ri çok ze­ki­ce ta­kip ede­rek er­ken yaş­lar­da in­kı­lap­la­rı­na va­rın­ca­ya ka­dar ken­di­ne bir yol ha­ri­ta­sı çiz­di. Ne var ki onun da et­ra­fı­nı he­men her li­de­rin ba­şı­na gel­di­ği gi­bi dal­ka­vuk­lar sar­dı. Ke­mal Ata­türk’ü kit­le­le­re in­sa­nüs­tü ola­rak tak­dim et­ti­ler. Hal­bu­ki onun da in­sa­ni za­af, çık­maz, ümit ve öf­ke­le­ri var­dı. Dev­let­siz ol­mak bir mil­le­tin ba­şı­na ge­le­cek en bü­yük fe­la­ket­tir. Türk mil­le­ti­ni dev­let ha­ya­tın­dan mah­rum bı­rak­ma­yan kah­ra­man­lar, dün­ya dur­duk­ça ha­yır­la yâd edi­le­cek­tir. Bu­gü­nü tak­dir et­mek, dü­nü ye­rin di­bi­ne ba­tır­ma­ya ge­rek yok. Cum­hu­ri­ye­ti ku­ran­lar da in­san­dı, Pa­di­şah­lar da. Hep­si bu top­rak­lar­da ye­tiş­miş­tir. Ta­rih ders al­mak için­dir. Ora­ya ça­kı­lıp kal­mak için de­ğil. Bir me­de­ni­yet ko­şu­sun­da­yız. Ta­ri­hi­mi­zi ta­nı­ya­bil­di­ği­miz, o gün­le­ri ma­ni­ve­la ola­rak kul­la­na­bil­di­ği­miz nis­bet­te bu­gün sıç­ra­ma­lar ya­pa­bi­li­riz. He­def­le­ri­miz kı­sa va­de­de 2023, uzun va­de­de ise 2071’dir. Yo­lu­muz­da­ki en bü­yük en­gel te­rör­dür. Te­rör, em­per­ya­liz­min ma­şa­sı­dır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT