BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pakistan’da deprem 175 ÖLÜ

Pakistan’da deprem 175 ÖLÜ

Be­lu­cis­tan eya­le­ti ön­ce 6.4 ve ar­dın­dan da 6.2 ile sal­lan­dı. Dep­rem­lerde 15 bin Pa­kis­tan­lı ev­siz kal­dıBe­lu­cis­tan eya­le­ti ön­ce 6.4 ve ar­dın­dan da 6.2 ile sal­lan­dı. Dep­rem­lerde 15 bin Pa­kis­tan­lı ev­siz kal­dı Pa­kis­tan’ın Be­lu­cis­tan eya­le­tin­de dün sa­ba­ha kar­şı mey­da­na ge­len 6.4 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem­de 175 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, 300 ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Dep­rem­de özel­lik­le ül­ke­nin en yok­sul şe­hir­le­rin­den Be­lu­cis­tan’da bu­lu­nan top­rak ev­le­rin yı­kıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Kur­tar­ma ekip­le­ri­nin yı­kı­lan bü­tün böl­ge­le­re ulaş­tı­ğı kay­de­di­lir­ken, binalarında ha­sar bu­lu­nan yak­la­şık 15 bin ki­şi ise ev­siz kal­dı. Bu dep­rem­den 12 sa­at son­ra Pa­kis­tan’da 6.2 bü­yük­lü­ğün­de bir sar­sın­tı da­ha ya­şan­dı. Bu ara­da, Türk Kı­zı­la­yı, dep­re­min ar­dın­dan böl­ge­de gö­rev ya­pan eki­be ek ola­rak, 2 afet uz­ma­nı­nı du­rum ve ih­ti­yaç tes­pi­ti için bu ül­ke­ye gön­der­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT