BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 8 kişinin öldüğü saldırı için Suriye, ABD’den özür bekliyor

8 kişinin öldüğü saldırı için Suriye, ABD’den özür bekliyor

Su­ri­ye Dı­şiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı Fay­sal Mik­dad, ABD’nin Irak sı­nı­rı ya­kı­nın­da Su­ri­ye top­rak­la­rın­da dü­zen­le­di­ği ve 8 ki­şi­nin öl­dü­ğü bas­kın­la il­gi­li ola­rak Ame­ri­ka­lı­lar­dan özür ve taz­mi­nat is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.Su­ri­ye Dı­şiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı Fay­sal Mik­dad, ABD’nin Irak sı­nı­rı ya­kı­nın­da Su­ri­ye top­rak­la­rın­da dü­zen­le­di­ği ve 8 ki­şi­nin öl­dü­ğü bas­kın­la il­gi­li ola­rak Ame­ri­ka­lı­lar­dan özür ve taz­mi­nat is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Mik­dad, ay­rı­ca ABD’nin bu bas­kı­nın­da Irak El Ka­ide­si’nin ön­de ge­len bir so­rum­lu­su­nun öl­dü­rül­dü­ğü id­di­ası­nı ya­lan­la­dı. Mik­dad, sal­dı­rı­da ölen­le­rin tü­mü­nün si­vil ol­du­ğu­nu ve Şam yö­ne­ti­mi­nin ara­nan Irak­lı hak­kın­da bil­gi­si bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ame­ri­ka­lı yet­ki­li­ler, pa­zar gü­nü dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da ölen­ler ara­sın­da Irak’ta­ki El Kai­de’nin önem­li isim­le­rin­den, Bed­ran Tür­ki Hi­şan El Me­zi­di ola­rak da bi­li­nen Ebu Ga­di­ye’nin de bu­lun­du­ğu­nu öne sü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT