BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Afgan yetkililerden BABACAN’A ÖVGÜ

Afgan yetkililerden BABACAN’A ÖVGÜ

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nının Af­ga­nis­tan’a zi­ya­re­tiyle ilgili konuşan Af­ganlı bir üst seviyede yetkili, “Bu­ra­ya de­ğil bir ül­ke­nin ba­ka­nı, ken­di mil­let­ve­kil­le­ri­miz bi­le gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le gele­me­di” de­di.Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nının Af­ga­nis­tan’a zi­ya­re­tiyle ilgili konuşan Af­ganlı bir üst seviyede yetkili, “Bu­ra­ya de­ğil bir ül­ke­nin ba­ka­nı, ken­di mil­let­ve­kil­le­ri­miz bi­le gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le gele­me­di” de­di. Af­ga­nis­tan’da ye­ni­den güç­le­nen Ta­li­ban ile hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ve ABD ara­sın­da mü­za­ke­re­ler ola­bi­le­ce­ği id­di­ala­rı di­le ge­ti­ri­lir­ken, dün­ya­nın gün­de­min­de­ki ül­ke­nin için­de bu­lun­du­ğu ça­re­siz­lik ve so­run­lar yu­ma­ğı, bir de­fa da­ha Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can’ın 3 gün­lük zi­ya­re­tiy­le ön pla­na çık­tı. Ba­ba­can’ın, Ka­bil’in ya­nı sı­ra ül­ke­nin ku­ze­yi­ni ilk de­fa zi­ya­ret et­me­si bü­yük il­gi çek­ti. Zi­ya­re­tin en dik­kat çe­ken ta­ra­fı­nı ise üst dü­zey bir Af­gan yet­ki­li şöy­le di­le ge­tir­di: “Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can’ın hem ken­di­si­nin bu­ra­ya ge­li­şi hem de eşi­ni ge­tir­me­si bi­zim için çok önem­li. Çün­kü bu­ra­ya de­ğil ül­ke­nin bir ba­ka­nı, ken­di mil­let­ve­kil­le­ri­miz bi­le gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le gel­me­di. Bu se­bep­le bir Türk ba­ka­nın bu­ra­ya ge­li­şi bi­zim için unu­tul­maz bir an” dedi. TEHLİKELİ BÖLGEDE OKUL AÇILIŞI Eşi Zey­nep ha­nım ile bir­lik­te Af­ga­nis­tan’ın ku­ze­yi­ne gi­den Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, bu­ra­da ara­la­rın­da Türk okul­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu çe­şit­li açı­lış­la­ra ka­tıl­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT