BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tek çıkar yol!

Tek çıkar yol!

Mil­le­ti­mi­ze te­pe­den ba­kan­lar, onun hâ­lâ da­ha rüş­tü­nü is­pat ede­me­di­ği inan­cın­da­lar!Mil­le­ti­mi­ze te­pe­den ba­kan­lar, onun hâ­lâ da­ha rüş­tü­nü is­pat ede­me­di­ği inan­cın­da­lar! Bun­dan do­la­yı da, de­mok­ra­si ve onun ni­met­le­ri mil­le­ti­mi­ze çok gö­rül­mek­te­dir. Bu ze­va­ta gö­re, de­mok­ra­si ida­re­si, eği­tim se­vi­ye­si yük­sek top­lum­la­ra mah­sus­tur. Bi­zim mil­le­ti­mi­zin eği­tim se­vi­ye­si ise, ma­lum­dur! Do­la­yı­sıy­la bu mil­let, ken­di kâ­rı­nı ve za­ra­rı­nı bi­le­mez! Bun­dan do­la­yı da, bu mil­le­te doğ­ru­lar da­ya­tıl­ma­lı­dır! Ni­te­kim, cum­hu­ri­yet ku­ru­lu­şun­dan be­ri, he­men hiç­bir ko­nu­da bu mil­le­tin gö­rü­şü­ne baş­vu­rul­ma­mış; çok önem­li ka­rar­lar bi­le mil­le­te te­pe­den da­ya­tı­la­rak tat­bik mev­ki­ine ko­nul­muş­tur! Mil­let de hiç­bir şe­kil­de se­si­ni çı­kar­ma­dı­ğı­na gö­re; te­pe­den şe­kil­len­dir­me­ye ay­nen de­vam edil­me­li­dir! Ma­hut ze­va­tın gör­mek is­te­me­di­ği bir hu­sus var. Evet; bu mil­let otuz iki di­şi­ni göm­müş, de­rin bir sü­kut için­de­dir an­cak; de­mok­ra­si san­dı­ğı or­ta­ya ko­nul­du­ğun­da, hep bir ağız­dan bu mil­let bir şey­ler söy­le­mek­te­dir. Mil­le­ti­miz, ver­di­ği oy­la­rı ile açık­ça söy­le­mek­te­dir ki, ma­hut zih­ni­ye­ti ve on­la­rın ken­di hak­kın­da­ki gö­rüş ve yo­rum­la­rı­nı te­me­lin­den red­det­mek­te­dir. Ma­hut zih­ni­yet, he­men her se­çim dö­ne­min­de ken­di­si­ne mil­let­çe in­di­ri­len bu şa­ma­rı, ıs­rar­la gör­mez­lik­ten gel­mek­te­dir. Hal­bu­ki, ge­çen yüz­yıl­da in­san­lık, en da­yat­ma­cı re­jim­le­re şa­hit ol­du ve bun­la­rın en kor­kunç­la­rı bi­le, bir as­rı dol­dur­ma­dan pa­ram­par­ça ol­du­lar. İş­te, Sov­yet­ler’in hâ­li or­ta­da! Ora­da­ki zih­ni­yet de Rus hal­kı­nı in­san ye­ri­ne koy­ma­dı. Âde­ta bir cen­de­re için­de sı­kış­tı­rı­lan Rus hal­kı­na da­ya­tıl­dık­ça da­ya­tıl­dı! Ya­sak­lar­la ku­şa­tıl­mış bir ha­yat (!) Rus hal­kı­na re­va gö­rül­dü. Ya­pı­la ge­len bü­tün bu top­lum mü­hen­dis­lik­le­rin­de bir yer­de önem­li bir ha­ta iş­le­ni­yor ve bu ha­ta ken­di­le­ri­nin so­nu­nu ge­ti­ri­yor. Bun­lar, mü­hen­dis­ler ama, bir şe­yi he­sap ede­mi­yor­lar. Tıp­kı su gi­bi vic­dan­la­rın da sı­kış­tı­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı bil­mi­yor­lar. Sı­kış­tır­dık­la­rın­da ise, ba­raj­la­rı pat­lat­tık­la­rı­na şa­hit olu­yor­lar! Biz ise, mil­le­ti­mi­zin san­dık­ta gös­ter­miş ol­du­ğu te­vec­cü­hü, kuv­ve­den fii­le çı­kar­mak zo­run­da­yız. 2002 se­çim­le­rin­den ön­ce­ki si­ya­sî da­ğı­nık­lı­ğı (par­ça­lan­mış­lı­ğı) ha­tır­la­yı­nız. O kar­ma­şık tab­lo­dan, mil­le­ti­miz tek ba­şı­na ik­ti­dar çı­ka­ra­rak, se­ne­ler­ce bek­le­nen si­ya­sî is­tik­ra­rı te­min et­ti. Si­ya­si ik­ti­dar­la­rın en önem­li gö­re­vi, hal­kı­na hür­ri­yet­le­ri tat­tır­mak­tır. Yal­nız­ca içe­ri­den uğ­raş­mak­la bu işin ol­ma­dı­ğı, ola­ma­dı­ğı ve hat­ta ola­ma­ya­ca­ğı gö­rül­mek­te­dir! Tek şan­sı­mız ve mil­le­ti­mi­zin hür­ri­yet­le­re ka­vu­şa­bil­me­si­nin gö­rü­nen tek yo­lu, AB’dir! Ma­hut zih­ni­yet bu­nu bil­di­ği için AB’ye düş­man­dır! İçe­ri­de­ki dil­den an­la­mak is­te­me­yen­le­re; ‘bu­yu­run dı­şa­rı­ya!’; bun­la­rı, dı­şa­rı­da­ki­le­rin di­li­ne ha­va­le et­mek­ten baş­ka ça­re var mı? Biz bil­mi­yo­ruz, bi­len var­sa be­ri gel­sin!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT