BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya TOKİ’yi konuşuyor

Dünya TOKİ’yi konuşuyor

IMF ve birçok ül­ke, k­ri­ze yol a­çan ‘mort­ga­ge’a al­ter­na­tif o­la­rak TO­Kİ’nin uy­gu­la­dı­ğı sis­temi incelediIMF ve birçok ül­ke, k­ri­ze yol a­çan ‘mort­ga­ge’a al­ter­na­tif o­la­rak TO­Kİ’nin uy­gu­la­dı­ğı sis­temi inceledi ‘NA­SIL BA­ŞA­RI­YOR­SU­NUZ’ Dİ­YE SOR­DU­LAR Top­lu Ko­nut İ­da­re­si’ni zi­ya­ret e­de­rek Baş­kan Er­do­ğan Bay­rak­tar’la gö­rü­şen IMF he­ye­ti, sis­te­min na­sıl ba­şa­rıy­la yü­rü­tül­dü­ğü­nü ve uy­gu­la­ma­nın baş­ka ül­ke­le­re ör­nek o­lup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du. Bu­nun ü­ze­ri­ne Bay­rak­tar, “Rus­ya, Uk­ray­na, Ro­man­ya, Ku­zey Af­ri­ka ve Or­ta As­ya ül­ke­le­rin­den ba­zı­la­rı­nın bu mo­del hak­kın­da TO­Kİ’de in­ce­le­me­ler yap­tı­ğı­nı” söy­le­di. Tür­ki­ye’de­ki IMF he­ye­ti, TO­Kİ’den ba­şa­rı­la­rı­nın in­ce­lik­le­ri­ni öğ­ren­di. TO­Kİ yet­ki­li­le­rin­den 1.5 sa­at bil­gi alan he­yet, Tür­ki­ye’de ko­nut fi­nans­ma­nın­da so­run olup ol­ma­dı­ğı­nı, ko­nut alı­cı­la­rı­nın borç­la­rı­nı öde­yip öde­me­di­ği­ni ve ka­mu kay­na­ğı kul­lan­ma­dan ku­ru­mun na­sıl ba­şa­rı­lı ola­bil­di­ği­ni öğrenmeye çalıştı. TO­Kİ yet­ki­lileri de “Za­ra­rı­na ya da pi­ya­sa fi­ya­tı­nın üze­rin­de ko­nut sat­ma­dı­ğı­mı­zı an­lat­tık. Bu ne­den­le de va­tan­da­şın öde­me güç­lü­ğü­ne düş­me­di­ği­ni ifa­de et­tik” de­di. Sİ­ZE YAR­DIM­CI OLA­LIM TO­Kİ Baş­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar’ın he­yet yet­ki­li­le­ri­ne “TO­Kİ’de çok iyi bir ekip var, si­ze yar­dım­cı ola­lım” dediği öğ­re­nil­di. IMF he­ye­ti­nin baş­ka ül­ke­le­rin bu mo­de­li ör­nek alıp al­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğu­nu be­lir­ten TO­Kİ yet­ki­li­si, Rus­ya, Uk­ray­na ve Ro­man­ya ile bazı Ku­zey Af­ri­ka ve Or­ta As­ya ül­ke­le­rin­den bu mo­del hak­kın­da TO­Kİ’de in­ce­le­me­ler yap­tı­ğı­nı ak­tar­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT