BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Bulut’un üzerine taşınan bilgilere kolay ulaşılacak

‘Bulut’un üzerine taşınan bilgilere kolay ulaşılacak

Ya­zı­lım dün­ya­sı­nın de­vi Mic­ro­soft, fark­lı bil­gi­sa­yar­lar ve ci­haz­lar a­ra­sın­da­ki ve­ri ha­re­ke­ti­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak Li­ve Mesh’i kul­la­nı­cı­la­rın hiz­me­ti­ne sun­duYa­zı­lım dün­ya­sı­nın de­vi Mic­ro­soft, fark­lı bil­gi­sa­yar­lar ve ci­haz­lar a­ra­sın­da­ki ve­ri ha­re­ke­ti­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak Li­ve Mesh’i kul­la­nı­cı­la­rın hiz­me­ti­ne sun­du Mic­ro­soft ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ye­ni sis­tem­le iş­ye­rin­de­ki ya da ev­de­ki bil­gi­sa­yar­da­ki tüm bil­gi­le­re is­te­ni­len her yer­den ula­şı­la­bi­le­cek. Mic­ro­soft’un her yıl KKTC’de dü­zen­le­di­ği ‘Tür­ki­ye Bi­li­şim­le Kal­kı­nı­yor’ top­lan­tı­sı­nın açı­lı­şın­da prog­ra­mı ta­nı­tan Mic­ro­soft Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Çağ­la­yan Ar­kan, “Tür­ki­ye’de 10 mil­yon ki­şi­nin bu prog­ra­mı kul­lan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. 1993 yı­lın­da 7 ki­şi ile ku­ru­lan Mic­ro­soft Tür­ki­ye’nin bu­gün ge­li­nen nok­ta­da sek­tö­rün üze­rin­de bü­yü­dü­ğü­nü vur­gu­la­yan Ar­kan, “He­de­fi­miz her üç yıl­da şir­ke­ti iki­ye kat­la­mak” de­di. 5 GB İLE SI­NIR­LI Mic­ro­soft’un ye­ni hiz­me­ti Li­ve Mesh (www.mesh.com) hak­kın­da Tek­no­lo­ji Pa­zar­la­ma Yö­ne­ti­ci­si Meh­met Nu­ri Çan­ka­ya bil­gi ver­di. Li­ve Mesh ile bil­gi­le­re is­te­ni­len her yer­de ula­şıl­ma­yı sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çan­ka­ya, “He­nüz be­ta ver­si­yo­nu olan Li­ve Mesh’i kul­lan­ma­ya, kü­çük bir prog­ra­mı bil­gi­sa­ya­rı­nı­za in­dir­mek­le baş­lı­yor­su­nuz. Prog­ra­mı kur­duk­tan son­ra Hot­ma­il Mes­sen­ger’da­ki şif­re­ni­zi kul­la­na­rak, is­te­di­ği­niz kla­sör­le­ri seç­tik­ten son­ra, mou­se’un sa­ğı­na tık­la­ya­rak ‘Add to Li­ve Mesh’ tu­şu­na tık­lı­yor­su­nuz. Bun­dan son­ra bil­gi­le­ri­niz bi­zim ‘bu­lut’ de­di­ği­miz sanal ve­ri mer­ke­zi­ne gi­di­yor. Eve git­tik­ten son­ra Li­ve Mesh ile bu­lut­la­rın üs­tün­de­ki bil­gi­le­ri­ni­ze ula­şa­bi­li­yor­su­nuz” de­di. Meh­met Nu­ri Çan­ka­ya şöy­le ko­nuş­tu: “5 GB’a ka­dar olan bil­gi­le­re üc­ret­siz ula­şım sağ­la­yan prog­ram­dan Mac kul­la­nı­cı­la­rı­nın da ya­rar­la­na­bil­me­si için ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor.” Teknolojisi olan kazanır Dün­ya­da ye­ni bir dö­ne­me gi­ril­di­ği­ni, kri­zin bü­tün ül­ke­le­ri et­ki­le­di­ği­ni söy­le­yen Ar­kan, “Her kriz ye­ni fır­sat­lar ge­ti­rir. Bu gi­bi dö­nem­de tek­no­lo­ji­ye ya­tı­rım ya­pan şir­ket, kriz­le­rin bit­me­siy­le kâr­lı çı­kar” de­di. Mic­ro­soft’un dün­ya­da­ki ci­ro­su­nun 60 mil­yar do­la­rı geç­ti­ği­ni söy­le­yen Ar­kan, “Bu ra­kam geç­ti­ği­miz yıl 51.1 mil­yar do­lar­dı. Kâr ora­nı­mı­zı da ge­çen yı­la gö­re ar­tır­dık. 2009’da ise kâ­rı­mı­zı yüz­de 10 ar­tı­rıp, 25 mil­yar do­la­rı ge­çe­ce­ği­z” de­di. AÇIK, Bİ­Lİ­ŞİM­LE KA­PA­NIR Tür­ki­ye’nin ka­mu ala­nın­da çok cid­di ya­tı­rı­ma ih­ti­ya­ç bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Ar­kan, “Tür­ki­ye’de sos­yal gü­ven­lik her ge­çen yıl açık ve­ri­yor. Bu alan­da cid­di ya­tı­rım ya­pıl­ma­dan da bu prob­lem çö­zül­me­ye­cek. Bi­zim ‘Tür­ki­ye Bi­li­şim­le Kal­kı­nı­yor’ ça­lış­ma­mı­zın önem­li bir aya­ğı­nı ka­mu kıs­mı oluş­tu­ru­yor. Bi­li­şim sis­tem­le­ri et­kin kul­la­nı­lır­sa bu açık ka­pa­tı­la­bi­lir” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT