BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kosecki: Türkiye bizi 15 yıl geçti

Kosecki: Türkiye bizi 15 yıl geçti

Ga­la­ta­sa­ray­lı es­ki fut­bol­cu, ye­ni mil­let­ve­ki­li Ko­sec­ki, Po­lon­ya-­Tür­ki­ye i­liş­ki­le­ri­nin ge­liş­me­si i­çin kat­kı ve müteahhitleri destekleme sö­zü ver­diGa­la­ta­sa­ray­lı es­ki fut­bol­cu, ye­ni mil­let­ve­ki­li Ko­sec­ki, Po­lon­ya-­Tür­ki­ye i­liş­ki­le­ri­nin ge­liş­me­si i­çin kat­kı ve müteahhitleri destekleme sö­zü ver­di Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, 120 iş ada­mıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği Po­lon­ya ge­zi­sin­de, par­la­men­to­dan da des­tek al­dı. Kri­zi en az sı­kın­tıy­la aşa­cak iki ül­ke­nin Tür­ki­ye ve Po­lon­ya ol­du­ğun­dan ha­re­ket­le bu ül­ke­ye iş bir­li­ği tek­lif­le­riy­le gi­den Tüz­men, ti­ca­ret ge­zi­si sı­ra­sın­da, bir dö­nem Ga­la­ta­sa­ray’da fut­bol oy­na­yan es­ki fut­bol­cu Ro­man Ko­sec­ki ile kar­şı­laş­tı. Kosecki, 2012 Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’nın Po­lon­ya’da ya­pı­la­cak ol­ma­sı se­be­biy­le spor ya­tı­rım­la­rı­nın ar­ta­ca­ğı bu ül­ke­den mü­te­ah­hit­lik pro­je­le­ri al­ma­yı he­def­le­yen iş adam­la­rı­na des­tek sö­zü ve­rdi. Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men de Po­lon­ya’nın önü­müz­de­ki 4 yıl alt ve üst ya­pı ya­tı­rım­la­rı­na ih­ti­ya­cı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Türk ve Po­lon­ya­lı iş adam­la­rı kriz son­ra­sı­na ha­zır­lık ya­pa­cak. Av­ru­pa’da oto­büs üre­ti­min­de bi­rin­ci­yiz. Po­lon­ya bu alan­da son de­re­ce önem­li. Elek­tro­nik ve ge­mi in­şa sek­tö­rün­de de bir­lik­te ha­re­ket ede­bi­li­riz. Şampiyona için 90 mil­yar eu­ro­luk kay­nak ak­ta­rı­la­cak. Biz bu paranın peşindeyiz” dedi. ESKİ GALATASARAY’LI ­Tüzmen ile bir araya gelen Ko­sec­ki, Tür­ki­ye’de s­por ya­tı­rım­la­rı­nın Po­lon­ya’nın 15 yıl ö­nün­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’nin s­pora ver­gi mu­a­fi­ye­ti ge­tir­me­si bu a­la­na il­gi­yi ar­tır­dı” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT