BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dedikoduya bakmayın kriz büyük fırsat getirir

Dedikoduya bakmayın kriz büyük fırsat getirir

Do­ğuş Oto­mo­tiv Baş­ka­nı Acar, “Bi­linç­siz ana­liz­ler pa­nik ha­va­sı es­ti­ri­yor. De­di­ko­du­la­ra al­dır­ma­dan Tür­ki­ye kriz­den ba­şa­rıy­la çı­ka­cak” de­diDo­ğuş Oto­mo­tiv Baş­ka­nı Acar, “Bi­linç­siz ana­liz­ler pa­nik ha­va­sı es­ti­ri­yor. De­di­ko­du­la­ra al­dır­ma­dan Tür­ki­ye kriz­den ba­şa­rıy­la çı­ka­cak” de­di > İnan Ar­vas İS­TAN­BUL Flash Na­kil Va­sı­ta­la­rı’nın, Sca­ni­a ve Kro­ne mar­ka­la­rı­na hiz­met ve­re­ce­ği 4 mi­yon do­la­ra mal olan 2.500 met­re­ka­re­si ka­pa­lı top­lam 8.500 met­re­ka­re ala­na ku­ru­lu sa­tış ve sa­tış son­ra­sı te­si­si Do­ğuş Oto­mo­tiv Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ac­lan Acar, Sca­ni­a ve Kro­ne Ge­nel Mü­dü­rü Tol­ga Sen­yü­cel, Flash Na­kil Va­sı­ta­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ge­dik­ba­şı ve Re­na­ult Ma­is Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Ay­bar’ın ­da ka­tıl­dı­ğı bir tö­ren­le açıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Ac­lan Acar, Tür­ki­ye’nin dün­ya­nın 17’nci en bü­yük eko­no­mi­si­ne sa­hip ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak “Pa­nik yap­maz­sak bu kriz ger­çek­ten fır­sat ola­cak. Kö­tüm­ser bak­ma­ya­lım” de­di. Bu dö­ne­mi kriz ola­rak de­ğil, sü­reç ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Acar, “Hız­la bü­yü­yen ül­ke­ler­de­ki eko­no­mi hep iyi­ye gi­de­cek de­ğil ba­zen böy­le dal­ga­lan­ma­lar ola­cak­tır. Bu za­man zar­fın­da ya­tı­rım­la­rı dur­dur­mak yan­lış olur. KRİZ DE­ĞİL SÜ­REÇ Biz ya­tı­rı­ma bü­tün hı­zı­mız­la de­vam edi­yo­ruz” de­di. Ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­nin ha­ya­tın bir par­ça­sı ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Acar, “Da­ha re­ka­bet­çi bir or­tam­da ol­mak için ma­li­yet­le­ri­ni­zi kon­trol al­tı­na al­ma­nız la­zım. Oto­mo­tiv sek­tö­rün­de 2008’de 2007’ye gö­re yüz­de 9 da­ral­ma bek­li­yo­ruz. Biz­de da­ral­ma yok. Bü­tün dün­ya da­ra­lır­ken ‘biz bü­yü­me bek­li­yo­ruz’ der­sek yan­lış olur. Önü­müz­de­ki yıl bü­yü­me yüz­de 3-3.5 se­vi­ye­sin­de olur. Oto­mo­tiv sek­tö­rün­de 590 bin araç sat­ma­yı he­def­li­yor­duk. Da­ral­ma so­nu­cu bu­nun 470 bin­de kal­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Dün­ya bu işi çözer Her­ke­sin a­ya­ğı­nı yor­ga­nı­na gö­re u­zat­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan A­car, şun­la­rı söy­le­di: “Av­ru­pa dur­gun­lu­ğu biz­den da­ha de­rin ya­şı­yor. Dün­ya bu e­ko­no­mik p­rob­le­mi ted­bir­ler­le a­şa­cak. Ba­zı­la­rı bu­nu 1929 k­ri­zi­ne ben­zet­me­ye ça­lı­şı­yor. Fa­kat u­zak­tan ya­kın­dan a­la­ka­sı yok. ‘De­di­ko­du­ya ku­lak as­ma­yın’ di­yo­rum.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95614
  % 1.63
 • 4.7605
  % -0.68
 • 5.568
  % -0.79
 • 6.2417
  % -0.76
 • 188.172
  % -0.92
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT