BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Davalar mahkemeye gitmeden çözülecek

Davalar mahkemeye gitmeden çözülecek

TBMM he­ye­ti, mah­ke­me­le­rin iş yü­kü­nü azal­tan, ki­şi­le­ri mah­ke­me­ye baş­vur­ma­dan an­laş­tır­ma yön­te­mi­ni içe­ren ara­bu­lu­cuk sis­te­mi­ni İn­gil­te­re’de in­ce­le­di.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA TBMM he­ye­ti, mah­ke­me­le­rin iş yü­kü­nü azal­tan, ki­şi­le­ri mah­ke­me­ye baş­vur­ma­dan an­laş­tır­ma yön­te­mi­ni içe­ren ara­bu­lu­cuk sis­te­mi­ni İn­gil­te­re’de in­ce­le­di. Ge­zi hak­kın­da ga­ze­te­mi­ze bil­gi ve­ren He­yet Baş­ka­nı TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ah­met İyi­ma­ya, sis­te­min her­han­gi bir ya­sa­sı ol­ma­dan 20 yıl­dır İn­gil­te­re’de ba­şa­rıy­la uy­gu­lan­dı­ğı­nı belirterek, “Tür­ki­ye’de ise bu ya­say­la ola­cak. Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ta­sa­rı ko­mis­yo­nu­muz­da. Önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­sa­yı yap­tı­ğı­mız in­ce­le­me­ler ışı­ğın­da gö­rüş­me­ye baş­la­ya­ca­ğız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94082
  % 1.16
 • 4.7932
  % -0.57
 • 5.6125
  % 0.31
 • 6.2808
  % -0.14
 • 189.513
  % -0.21
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT