BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yeni projeler Doğu’dan, para Batı’dan gelecek

Yeni projeler Doğu’dan, para Batı’dan gelecek

MA­Rİ­FED’in ya­rın baş­la­ya­cak İş Ge­liş­tir­me Plat­for­mu, Do­ğu’da pro­je üre­ten­le­ri Ba­tı­lı ve Av­ru­pa­lı iş adam­la­rıy­la bu­luş­tu­ra­cak. Hedef 1 milyar dolarlık iş hacmiMA­Rİ­FED’in ya­rın baş­la­ya­cak İş Ge­liş­tir­me Plat­for­mu, Do­ğu’da pro­je üre­ten­le­ri Ba­tı­lı ve Av­ru­pa­lı iş adam­la­rıy­la bu­luş­tu­ra­cak. Hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi İs­tan­bul, ye­ni­lik­çi iş pro­je­le­rin pay­la­şı­la­ca­ğı bü­yük bir plat­for­ma da­ha ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. MA­Rİ­FED İş Ge­liş­tir­me Plat­for­mu ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ve 31 Ekim-2 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da CNR Ex­po’da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek plat­form­da, 350 fir­ma 150 pro­jey­le bu­lu­şa­cak. 4 bin üye­li MA­Rİ­FED’in bu or­ga­ni­zas­yo­nu, ti­ca­ret hac­mi­ni ar­tır­ma­yı, pro­je­le­ri pra­ti­ğe çe­vir­me­yi ve iş ta­ba­nı­nı ge­liş­ti­re­rek viz­yon oluş­tur­ma­yı amaç­lı­yor. Ge­çen yıl 500 mil­yon do­lar­lık iş hac­mi sağ­la­yan or­ga­ni­zas­yon­da bu yıl­ki he­def 1 mil­yar do­lar... Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu’dan ge­le­cek pro­je­le­rin Ba­tı il­le­ri ve Av­ru­pa’dan ge­le­cek iş adam­la­rı­na an­la­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten MA­Rİ­FED Baş­ka­nı Ah­met Ci­ğer şun­la­rı söy­le­di: “Böy­le­ce teş­vik sis­te­min­den fay­da­la­nı­la­rak ya­tı­rım­la­rın art­ma­sı sağ­la­na­cak. Or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­za, Av­ru­pa Genç İşa­dam­la­rı Fe­de­ras­yo­nu, Hol­lan­da Ak­tif Genç İşa­dam­la­rı Fe­de­ras­yo­nu, Bel­çi­ka Türk İşa­dam­la­rı Der­ne­ği, Fran­sa Türk İşa­dam­la­rı Der­ne­ği üye­le­ri de katılacak” di­ye ko­nuş­tu. MA­Rİ­FED Baş­ka­nı Ciğer, bu dö­nem­de hü­kü­me­tin ih­ra­cat­çı­ya kur ga­ran­ti­si ver­me­si, Exim­bank ve di­ğer ka­mu ban­ka­la­rı­nın uy­gun kre­di te­mi­ni, ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si gi­bi ça­lış­ma­la­rın da ge­rek­li ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. HA­ZIR OL­MA­LI­YIZ MA­Rİ­FED Baş­ka­nı Ah­met Ci­ğer, “Böl­ge iş adam­la­rı ken­di ye­rin­de­ki ya­tı­rım im­kan­la­rı­nı da­ha iyi bi­le­cek. Teş­vik sis­te­mi yü­rür­lü­ğe gir­di­ğin­de ha­zır ol­mak ge­rek. Çün­kü Do­ğu ve Ba­tı­lı iş ada­mı­nın ma­li­ye­ti fark­lı ola­cak. Do­ğu­lu iş adam­la­rı da eli­ni ta­şın al­tı­na ko­ya­cak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT