BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DoubleUp, nano teknolojide lider

DoubleUp, nano teknolojide lider

Oto­mo­tiv kat­kı mad­de­le­ri sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Do­ub­le-Up, na­no tek­no­lo­ji ürün­le­riy­le id­di­alı.Oto­mo­tiv kat­kı mad­de­le­ri sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Do­ub­le-Up, na­no tek­no­lo­ji ürün­le­riy­le id­di­alı. Tür­ki­ye ça­pın­da 8 bin ba­yi­lik sa­tış ağı­na sa­hip olan Do­ub­le-Up Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Fü­sun Ünü­var, oto­mo­tiv kat­kı mad­de­le­ri sek­tö­rün­de li­der ol­duk­la­rı­nı, na­no tek­no­lo­ji ürün­le­riy­le de bu li­der­li­ği ko­ru­ma­ya de­vam et­me ka­ra­rın­da ol­duk­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Gü­nü­müz­de ta­sar­ruf­la na­no tek­no­lo­ji­nin ay­nı an­la­ma gel­di­ği­ne dik­kat çe­ken Ünü­var, “Na­no Tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de da­ha az ma­li­yet­le da­ha çok üre­tim el­de edi­li­yor. 81 il­de­ki sa­tış nok­ta­la­rı­mız­la et­kin­li­ği­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Top­tan da­ğı­tı­cı­la­ra da böl­ge sı­nır­la­ma­sı ge­ti­re­rek hiz­met ka­li­te­mi­zi en üst se­vi­ye­de tu­tu­yo­ruz” de­di. Mar­ka­la­rıy­la ül­ke ge­ne­lin­de ba­yi ça­lış­ma­la­rı ya­pa­rak ye­ni­lik­le­ri sun­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Fü­sun Ünü­var, “Ana­do­lu’da ya­tı­rım­la­rın art­ma­sı ge­rek. Bu böl­ge­ler­de pa­zar ge­liş­me­le­re çok açık. Bu böl­ge­ler­de mar­ka­ya ve ar­ka­sın­da­ki gü­ce gü­ven çok önem­li. Böy­le­ce an­laş­ma­lar da­ha uzun so­luk­lu olu­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT