BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kültür Sanat Büyük Ödülleri üç ünlü isme

Kültür Sanat Büyük Ödülleri üç ünlü isme

Ödül­ler Ya­şar Ke­mal, Tur­gut Can­se­ver ve Ala­ed­din Ya­vaş­ça’ya ve­ri­le­cek.Ödül­ler Ya­şar Ke­mal, Tur­gut Can­se­ver ve Ala­ed­din Ya­vaş­ça’ya ve­ri­le­cek. > AN­KA­RA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, de­ğer­len­dir­me ku­ru­lu­nun öne­ri­si üze­ri­ne, 2008 Yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­tür ve Sa­nat Bü­yük Ödül­le­ri­nin, ede­bi­yat da­lın­da Ya­şar Ke­mal’e, mi­ma­ri da­lın­da Tur­gut Can­se­ver’e, mü­zik da­lın­da ise Dr. Ala­ed­din Ya­vaş­ça’ya ve­ril­me­si­ni uy­gun gör­dü. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ba­sın Mer­ke­zin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün, ödü­lün, her yıl kül­tür ve sa­na­tın fark­lı dal­la­rın­da ve­ril­me­si ta­li­ma­tı ver­di­ği ifa­de edi­le­rek şöy­le de­nil­di: “Bu çer­çe­ve­de, Do­ğan Hız­lan, Be­şir Ay­va­zoğ­lu, Prof. Dr. Mus­ta­fa İsen, M. Emin Kuz, H. Gür­can Tür­koğ­lu, H. Ah­met Se­ver, Zey­nep Dam­la Gü­rel’den olu­şan De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu’nun öne­ri­si üze­ri­ne, Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız, 2008 yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­tür ve Sa­nat Bü­yük Ödül­le­ri­nin, ede­bi­yat da­lın­da Sa­yın Ya­şar Ke­mal’e, mi­ma­ri da­lın­da Sa­yın Tur­gut Can­se­ver’e,mü­zik da­lın­da Sa­yın Dr. Ala­ed­din Ya­vaş­ça’ya ve­ril­me­si­ni uy­gun gör­müş­ler­dir.” Ödül tö­re­ninin ya­pı­la­ca­ğı ta­rih da­ha son­ra açık­la­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT