BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Masa başında İstanbul

Masa başında İstanbul

İs­tan­bul’un ta­rihî, tu­ris­tik ve kül­tü­rel zen­gin­lik­le­ri; 7 yö­net­me­nin gö­zün­den “Ye­di Te­pe, Ye­di Renk” ad­lı 8 bö­lüm­lük bel­ge­sel­le gör­sel bir an­sik­lo­pe­di­ye dö­nüş­tü­rül­dü.İs­tan­bul’un ta­rihî, tu­ris­tik ve kül­tü­rel zen­gin­lik­le­ri; 7 yö­net­me­nin gö­zün­den “Ye­di Te­pe, Ye­di Renk” ad­lı 8 bö­lüm­lük bel­ge­sel­le gör­sel bir an­sik­lo­pe­di­ye dö­nüş­tü­rül­dü. Me­de­ni­yet­ler baş­ken­ti İs­tan­bul’un ta­ri­hî, tu­ris­tik ve kül­tü­rel zen­gin­lik­le­ri “Ye­di Te­pe, Ye­di Renk” ad­lı bel­ge­sel­le di­ji­tal or­ta­ma ak­ta­rıl­dı. Ye­di yö­net­me­nin im­za­sı­nı ta­şı­yan 8 bö­lüm­lük bel­ge­sel se­ti, DVD for­ma­tın­da pi­ya­sa­ya su­nul­du. Öğ­ren­ci­le­re ve araş­tır­ma­cı­la­ra ma­sa ba­şın­dan şe­hir tu­ru yap­ma im­ka­nı ve­ren film, 4 dil­de (Türk­çe, İn­gi­liz­ce, Fran­sız­ca ve Arap­ça) ha­zır­la­nan ilk bel­ge­sel se­ti ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­kent­li­ği­ne ha­zır­la­nan İs­tan­bul’un mar­ka kon­sep­ti­ne kat­kı­da bu­lun­mak ama­cıy­la ha­zır­la­nan fil­min çe­kim­le­ri 5 yıl sür­dü. Gü­nü­müz İs­tan­bu­l’u­nu ve bel­ge­ler­le ta­ri­hi­ni göz­ler önü­ne se­ren bel­ge­sel için 7 yö­net­men, yak­la­şık 30 ki­şi­lik tek­nik ekip­le bi­ni aş­kın me­kan­da çe­kim yap­tı. Bel­ge­sel film, bin 300 sa­at­lik çe­kim ve 6 ay­lık kur­gu mon­taj ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan İs­tan­bul hay­ran­la­rıy­la bu­luş­tu. Her yıl mil­yon­lar­ca ya­ban­cı tu­ris­tin ko­nak­la­dı­ğı İs­tan­bul’u ta­nı­tan çok sa­yı­da ya­zı­lı eser bu­lun­ma­sı­na rağ­men pro­fes­yo­nel bir gör­sel kay­na­ğın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ye­di­renk Film Pro­je Ko­or­di­na­tö­rü Saf­fet Yıl­maz, ha­zır­la­nan bel­ge­sel se­tiy­le İs­tan­bul’un kül­tü­rel zen­gin­lik­le­ri­ni ve gü­zel­lik­le­ri­ni dün­ya­da­ki tüm kü­tüp­ha­ne, ev ve ofis­le­re ta­şı­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT