BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehirde sanat yağmuru başlıyor

Şehirde sanat yağmuru başlıyor

İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Gör­sel Sa­nat­lar Yö­net­men­li­ği, “Ta­şı­na­bi­lir Sa­nat” pro­je­siy­le ilk bü­yük çap­lı et­kin­li­ği­ne im­za at­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Gör­sel Sa­nat­lar Yö­net­men­li­ği, “Ta­şı­na­bi­lir Sa­nat” pro­je­siy­le ilk bü­yük çap­lı et­kin­li­ği­ne im­za at­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Pro­je kap­sa­mın­da ba­ğım­sız kü­ra­tör­ler ve sa­nat­çı grup­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 20 çağ­daş sa­nat pa­ke­ti, 2010 yı­lı­na ka­dar İs­tan­bul’un il­çe­le­ri­ni do­la­şa­cak. 39 il­çe­de­ki Kül­tür Mer­kez­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ser­gi­ler, çağ­daş sa­na­tın us­ta­la­rı­nı İs­tan­bul­lu­lar­la bu­luş­tu­ra­cak. Ta­şı­na­bi­lir Sa­nat pro­je­si­nin ilk du­ra­ğı 1 Ka­sım- 15 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da Kar­tal Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi ola­cak. Kar­tal, 45 gün bo­yun­ca “İsim­Şe­hir” ser­gi­si­ne ev­sa­hip­li­ği ya­pa­cak.
Kapat
KAPAT