BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Depresyon mevsimindeyiz sizi bu havalar mahvetmesin

Depresyon mevsimindeyiz sizi bu havalar mahvetmesin

Eğer çev­re­niz­de­ki in­san­lar şim­di­ler­de da­ha has­sas, alın­gan ve si­nir­li ol­du­ğu­nu­zu söy­lü­yor­sa... Ve iş­tah­sız­lık, bit­kin­lik, uy­ku problemi ve ka­ram­sar­lık gi­bi du­rum­lar ya­şı­yor­sa­nız... Si­zin için dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma adı­na teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor de­mek­tir.Eğer çev­re­niz­de­ki in­san­lar şim­di­ler­de da­ha has­sas, alın­gan ve si­nir­li ol­du­ğu­nu­zu söy­lü­yor­sa... Ve iş­tah­sız­lık, bit­kin­lik, uy­ku problemi ve ka­ram­sar­lık gi­bi du­rum­lar ya­şı­yor­sa­nız... Si­zin için dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma adı­na teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor de­mek­tir. > Gök­han Ka­ya gok­han.ka­ya@tg.com.tr Kış mev­si­mi­nin gel­me­siy­le gün­le­rin kı­sal­ma­sı, sü­rek­li ka­ran­lık ve bu­la­nık ha­va­ya ma­ruz ka­lın­ma­sı so­nu­cun­da ye­ter­siz gü­neş ışı­ğı, iş yü­küm­lü­lü­ğü­nün art­ma­sı gi­bi ne­den­ler dep­res­yo­na da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ab­dül­ka­dir Çe­vik, dep­res­yon­la mev­sim­ler ara­sın­da bir bağ­lan­tı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Son­ba­har in­san­la­ra ha­za­nı, ha­zan ise hüz­nü an­la­tı­yor. Gü­ne­şi az gör­mek ve çe­şit­li ki­şi­sel so­run­lar ne­de­niy­le mev­sim­sel ge­çiş­le­rin ya­şan­dı­ğı bu dö­nem­de dep­res­yo­na gir­me ris­ki yük­sek” de­di. Dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma ih­ti­ma­li­nin son­ba­har­da çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Çe­vik, dep­res­yo­nun et­ki­le­ri­nin ba­zen ken­di­ni be­den­sel ağ­rı, uy­ku bo­zuk­lu­ğu ve mi­de-ba­ğır­sak so­run­la­rı gi­bi prob­lem­ler­le gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. NA­SIL SA­VA­ŞA­CAK­SI­NIZ? Kış gün­le­ri­nin se­bep ol­du­ğu dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma­mak için ya da dep­res­yon­dan en az za­rar­la kur­tul­mak için in­san­la­rın ya­şa­dık­la­rı olay­la­ra po­zi­tif bak­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Prof. Dr. Çe­vik, ai­le­sin­de da­ha ön­ce dep­res­yo­na ya­ka­lan­mış ki­şi­le­rin ve ha­ya­ta sü­rek­li ka­ram­sar ba­kan­la­rın son­ba­har dep­res­yo­nu­na ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Uz­man­lar, dep­res­yon ya­şa­yan ki­şi­le­rin ha­va bu­lut­lu ol­du­ğun­da dı­şa­rı çık­mak is­te­ği ol­ma­ma­sı du­ru­mu­nu ye­ne­rek dı­şa­rı çık­mak için ça­ba sarf et­me­si­nin, iş ye­rin­de­ki bu­nal­tı­cı­lı­ğı azalt­mak için kı­sa ke­yif­li mo­la­lar ve­ril­me­si­nin, dü­zen­li ve eg­zer­siz ya­pıl­ma­sı­nın, sos­yal fa­ali­yet­ler ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin dep­res­yo­nu ön­le­ye­ce­ği­ni ifa­de edi­yor­lar. KADININ GÜNLÜĞÜ Sivilceden kurtulun Eğer yü­zü­nüz­de­ki si­vil­ce­ler ha­yat ka­li­te­ni­zi olum­suz et­ki­li­yor­sa, ka­ram­sar­lı­ğa ka­pıl­ma­yın ve on­dan kur­tu­lun. Na­sıl mı? İş­te si­ze for­mül­ler: >> Si­vil­ceyi ke­sin­lik­le sıkmayın. Ak­si tak­dir­de cilt­te iz ka­la­bi­lir. Çok yağ­lı ve ba­ha­rat­lı yi­ye­cek­lerden uzak durun. >> Bir su bar­da­ğı ek­şi nar su­yu­na ya­rım su bar­da­ğı sir­ke ka­rış­tı­rın. Bu su­ya bir par­ça pamu­ğu ba­tı­rıp si­vil­ce üze­ri­ne kom­pres ya­pın. >> 2 su bar­da­ğı su­ya 2 çor­ba ka­şı­ğı ıh­la­mur ko­yup 20 da­ki­ka kay­na­tın. Da­ha son­ra te­miz bir tül­bent­ten ge­çi­re­rek sü­zün. Bu su­ya ba­tır­dı­ğı­nız bir hav­lu ile si­vil­ce üze­ri­ne ko­yun. >> Bir bar­dak sir­ke­nin içi­ne bir avuç ku­ru erik ko­yup 10 da­ki­ka ka­dar bek­le­tin. Son­ra erik­le­ri sir­ke­nin için­den çı­kar­tıp si­vil­ce üze­ri­ne sü­rün. >> Ya­rım su bar­dı­ğı li­mon ko­lon­ya­sı­nın içi­ne bir avuç ada­ça­yı ko­yup 2 gün bek­le­tin. Si­vil­ce ku­ru­ya­na ka­dar kü­çük bir par­ça pa­muk­la her gün sa­de­ce si­vil­ce üze­ri­ne sü­rün. >> Ak­şam­la­rı yü­zü­nü­zü ya­rı ya­rı­ya su­lan­dı­rıl­mış el­ma sir­ke­si ile si­ler­se­niz cil­di­niz­de­ki le­ke­le­re­ de fay­da­sı ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz. 1 DOĞA HARİKASI KALP SAĞLIĞINIZ İÇİN BADEM GİBİSİ YOK Bir­çok­la­rı ki­lo ya­pı­yor kor­ku­suy­la tü­ket­mi­yor an­cak bu ha­ri­ka ku­ru­ye­miş, âde­ta vü­cu­dun do­ğal he­ki­mi gi­bi... Ye­ni araş­tır­ma­lar ba­de­min sağ­lık için vaz­ge­çil­mez be­sin­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. Faz­la ka­lo­ri içe­ri­yor ve ki­lo ya­pı­yor kor­ku­suy­la ke­sin­lik­le ba­dem­den vaz­geç­me­mek ge­re­ki­yor. Çün­kü bu harika ku­ru­ye­miş; ko­les­to­lü dü­şü­rü­yor ve kalp has­ta­lık­la­rı ris­ki­ni azal­tı­yor. To­ron­to Üni­ver­si­te­si araş­tır­ma­cı­la­rı­na gö­re; ay­rı­ca ba­dem sağ­lık­lı bir ya­şa­mın de­va­mı için ge­re­ken gün­lük B6 vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor. Her gün bir avuç do­lu­su ba­dem alın­ma­sı za­rar­lı kar­bon­hid­rat­la­rın emi­li­ni ön­lü­yor ve di­ya­bet­ten ko­ru­yor. Mag­nez­yum po­tas­yum ve kal­si­yum gi­bi mi­ne­ral­ler­den ya­na zen­gin olan ba­dem; yük­sek ka­lo­ri­si­ne kar­şı yen­di­ği za­man doy­muş­luk his­si ver­di­ği için ki­lo ver­di­ri­yor. An­cak ba­de­min ger­çek be­sin de­ğe­ri­nin kay­bol­ma­ma­sı için; çiğ, tuz­suz ve ezil­me­den tü­ke­til­me­si ge­re­ki­yor. Tat­lı ba­dem to­hum­la­rın­da az mik­tar­da pro­te­in, de­mir ve kal­si­yum­la bir­lik­te yük­sek oran­da yağ bu­lu­nur. Tür­ki­ye’de ka­buk­la­rı so­yu­lup ta­ze ola­rak ya da kav­ru­la­rak ye­nil­me­si­nin ya­nı sı­ra, pas­ta, şe­ker­le­me ve tat­lı­lar­da yay­gın ola­rak kul­la­nı­lır. Tür­ki­ye’de içi ba­dem­li ni­kâh şe­ker­le­ri yap­tır­mak ve şık am­ba­laj­lar içe­ri­sin­de da­vet­li­le­re da­ğıt­mak da, özel­lik­le bü­yük kent­ler­de yay­gındır. Ma­ri­fet­le­ri: >> Si­nir­le­ri güç­len­di­rir. Gö­ğüs has­ta­lık­la­rı­nı, be­den ve zi­hin yor­gun­lu­ğu­nu gi­de­rir. Baş, ka­ra­ci­ğer ve böb­rek ağ­rı­la­rı­nı ha­fif­le­tir. >> Ha­mi­le­le­rin sü­tü­nü ar­tı­rır ve be­bek­le­rin ge­li­şi­mi­ne yar­dım­cı olur. >> Böb­rek, id­rar yol­la­rı ve cin­sel or­gan­lar­da­ki il­ti­hap­la­rı iyi­leş­ti­rir. >> Ya­ğı ha­zım­sız­lı­ğa iyi ge­lir. Ay­rı­ca mü­sil ola­rak da kul­la­nı­lır. >> Yu­mu­şa­tı­cı, bal­gam sök­tü­rü­cü, sa­kin­leş­ti­ri­ci özel­lik­le­ri var­dır. >> Bu­run ku­ru­lu­ğu­nun te­da­vi­sin­de ba­dem ya­ğı kul­la­nı­lır. >> Ko­les­tero­lü dü­şü­rür, kalp kri­zi ris­ki­ni %50 azal­tır. >> Kan şe­ke­rini ayar­lar; kan­se­re ya­ka­lan­ma ris­ki­ni azal­tır. UZ­MAN GÖ­RÜ­ŞÜ Düztabanlık geleceğinizi karartabilir! He­nüz yü­rü­me­ye baş­la­ma­mış ço­cuk­lar­da ayak ta­ba­nın­da­ki yağ do­ku­su ço­cu­ğun ayak ta­ba­nı­na düz bir gö­rü­nüm ve­rir. Ai­le ço­cu­ğun düz­ta­ban ol­du­ğu­na hük­me­de­rek te­laş­la­nır. Ço­cuk yü­rü­me­ye baş­la­dı­ğın­da bu yağ do­ku­su eri­di­ğin­den ta­ban ka­vi­si or­ta­ya çı­kar. Bu ayak­lar her­han­gi bir te­da­vi ge­rek­tir­mez­ler. Ger­çek düz­ta­ban­lık­lar ise iki çe­şit olur: Fiz­yo­lo­jik düz­ta­ban­lık, pa­to­lo­jik düz­ta­ban­lık... Be­bek­le­rin he­men ta­ma­mın­da fiz­yo­lo­jik ola­rak düz­ta­ban­lık var­dır. Ço­cuk­luk ça­ğın­da gi­de­rek dü­ze­lir, an­cak ba­zı ki­şi­ler­de de­vam eder. Eriş­kin­ler­de­ki düz­ta­ban­lık­ta ba­zı kas problemleri, ayak ta­ba­nı bağ­la­rı ve kas­la­rı da önem­li­dir. Sebepleri ara­sın­da trav­ma­lar, ayak bi­le­ği ek­le­mi ki­reç­len­me­si bu­lu­nur. Düz­ta­ban­lı­ğın te­da­vi­si, düz­ta­ban­lı­ğa yol açan ta­ban pa­to­lo­ji­si­ne gö­re ka­rar­laş­tı­rı­lır. ...Dr. Hilal Yıldız SAĞ­LIK OL­SUN Aşı takvimine dikkatle uyun Uzmanlar be­bek ölüm­le­ri­nin yaşanmaması için ai­le­le­rin mut­la­ka aşı tak­vi­mi­ne uy­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni belirtiyor. Buna göre bebeklere do­ğum­dan he­men son­ra He­pa­tit B aşı­sı­ yapılıyor. Be­bek 2 ay­lık ol­du­ğun­da ve­rem, dif­te­ri, te­ta­noz, ço­cuk fel­ci ve me­nen­jit yapılıyor. 4. ve 6. ayın­da ve­rem aşı­sı ha­riç, di­ğer aşı­la­rın tek­rar­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. 7. ayın­da ise tek­rar He­pa­tit B; 9. ayın­da kı­za­mık ve ka­ba­ku­lak, 1 ya­şı­na gir­di­ğin­de ise su çi­çe­ği aşı­sı ya­pıl­ma­sı gerekiyor. Yanlış antibiyotik kullanmayın Prof. Dr. İs­ken­der Sa­yek, yan­lış kul­la­nı­lan an­ti­bi­yo­tik­le­rin, or­gan bo­zuk­luk­la­rı­na yol açıp, böb­rek, ka­ra­ci­ğer, mi­de ve ba­ğır­sak sis­te­mi­ne za­rar ve­re­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Ge­rek­siz an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı sebebiyle bak­te­ri­le­rin di­renç ka­zan­dı­ğı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Sa­yek, bu du­rum­da te­da­vi­le­rin ye­ter­siz kal­dı­ğı­nı kay­det­ti. HABER HATTI Komşuda pişer bize de düşer GENÇ­TUR kom­şu­luk iliş­ki­le­ri­ni mut­fak kül­tü­rü üze­rin­den tar­tış­ma­ya aç­tı. Kül­tü­rün vaz­ge­çil­mez­le­rin­den bi­ri olan mut­fa­ğa kom­şu­la­rı ça­ğır­dı ve 9 ül­ke­den ge­len 27 genç 25-31 Ekim 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da 6 gün bo­yun­ca, ye­mek­ler pi­şir­di. Pro­je­nin ka­tı­lım­cı­la­rı Hol­lan­da, Sır­bis­tan, Fi­lis­tin, Yu­na­nis­tan, Er­me­nis­tan, Azer­bay­can, Tür­ki­ye ve Lit­van­ya’dan gel­di. Ulu­sal Ajans ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen bu pro­je sa­ye­sin­de genç­ler ne ka­dar or­tak ve ben­zer­lik­le­ri ama bir o ka­dar da fark­lı ta­raf­la­rı­nı gör­me­nin key­fi­ni ya­şa­ya­rak ay­rıl­dı­lar. GÜNÜN YEMEĞİ ETLİ LAHANALI PATATES MALZEMELER: >> Ya­rım ki­lo pa­ta­tes >> 150 gram be­yaz et >> 1 ka­şı­k te­re­ya­ğı >> Ya­rım ki­lo la­ha­na >> 5 diş sa­rım­sak >> Ya­rım lit­re kre­ma >> Ye­şil so­ğan >> 150 gram par­me­san pey­ni­ri >> 1 mik­tar zey­tin­ya­ğı >> Ye­te­ri ka­dar tuz, ke­kik, ka­ra­bi­ber HAZIRLANIŞI: ­Ön­ce hal­ka hal­ka ke­sil­miş iki ka­buk­lu pa­ta­tesi tepsiye di­zin. Üze­ri­ne zey­tin­ya­ğı­nı gez­di­rin, fırında pişirin. 150 gram­lık eti in­ce çu­buk şek­lin­de ke­sin. 1 ka­şık te­re­ya­ğın­da so­te­le­yin. İn­ce ke­sil­miş la­ha­na, ezil­miş sa­rım­sak ve kü­çük ke­sil­miş ta­ze so­ğan­la­rı ila­ve ede­rek iyi­ce ka­vu­run. Pi­şin­ce kre­ma ila­ve edin. Bi­raz da­ha ka­rış­tı­rıp ateş­ten alın. Ser­vis ta­ba­ğı­na dö­küp üze­ri­ne ren­de­len­miş par­me­san pey­ni­ri dö­kün. Kı­zar­mış pa­ta­tes­le­ri ser­vis ta­ba­ğı­na ko­yun. Pa­ta­te­si la­ha­na so­te­si­ne ba­tı­ra­rak yi­yin. PÜF NOKTASI TOPRAK SAKSILAR Top­rak sak­sı­lar za­man­la kir­le­nir, çi­zi­lir ve es­ki bir gö­rün­tü­ye bü­rü­nür. Bu du­rum­da sak­sı­yı at­mak ye­ri­ne, üze­ri­ni bu­la­şık te­liy­le gü­zel­ce ovuş­tu­rup yı­ka­yın. Da­ha son­ra, kah­ve­ren­gi ayak­ka­bı bo­ya­sıy­la bo­ya­yın. Sak­sı­la­rın ilk al­dı­ğı­nız gün­kü gi­bi yep­ye­ni ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz. İNCİ “-Sü­rek­li ve amaç­sız bir şe­kil­de te­le­viz­yon sey­ret­mek ço­cuk­la­rın boş za­man an­la­yış­la­rı­nın de­ğiş­me­si­ne se­bep olur. Boş va­kit­le­ri­ni sü­rek­li ola­rak te­le­viz­yon kar­şı­sın­da ge­çi­ren ço­cuk­lar pa­sif bir tü­ke­tim şek­li ge­liş­tir­me­ye baş­lar ve za­man­la boş za­man­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ile il­gi­li üret­ken­lik­le­ri sı­fı­ra iner...” (...Dr. R. Hül­ya Bin­göl / Psi­ki­yatr) MARKET Kırık saç uçlarına “Coconut Milk” Holl­ywo­od yıl­dız­la­rı­nın kul­lan­dı­ğı, Tür­ki­ye’de de saç ba­kı­mı­na düş­kün ba­yan­la­rın ter­ci­hi olan Or­ga­nix, saç kı­rıl­ma­la­rı­na kar­şı “Co­co­nut Milk-Kı­rık Saç Uç­la­rı Ona­rı­cı Bal­sam”ı ge­liş­tir­di. “Co­co­nut Milk”; hin­dis­tan­ce­vi­zi ya­ğı, ipek ve ke­ra­tin pro­te­in­le­rin­den olu­şan for­mü­lü ile saç­lar­da­ki ça­tal­laş­ma­yı, kı­rık uç­la­rı ve kıv­rım­la­rı ona­ra­rak, sağ­lık­lı bir gö­rü­nüm sağ­lı­yor. SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (..Ceyda Yüce’nin lezzeti... Haşhaşlı Pasta MALZEMELER: >>5 yu­mur­ta >>22 ka­şık şe­ker >>8 ka­şık yo­ğurt >>22 ka­şık un >>2 pa­ket ka­bart­ma to­zu >>2 pa­ket şe­ker­li va­ni­lin >>1 pa­ket ma­vi haş­haş (üze­ri için 2 ka­şık ay­rı­la­cak) HAZIRLANIŞI: Yu­mur­ta ve şe­ker çırp­ma ka­bın­da beyaz­la­şa­na ka­dar çır­pı­lı­yor. Yo­ğurt ve ma­vi haş­ha­şı üze­ri­ne ila­ve edi­yo­ruz. Un, ka­bart­ma to­zu ve va­ni­li­ni ila­ve edip yağ­lan­mış tep­si­ye dö­kü­yo­ruz. Kek fı­rın­dan çı­kın­ca üze­ri­ne 3 bar­dak su dö­kü­lü­yor ya­rım sa­at son­ra 2 bar­dak su 1.5 bar­dak şe­ke­ri eri­ye­ne ka­dar ka­rış­tı­rıp (pi­şir­me­den) ke­kin üze­ri­ne dö­kü­lü­yor.. 1 ku­tu krem­şan­ti 2 bar­dak süt ile çır­pı­lıp ke­kin üze­ri­ne sü­rü­lü­yor, ayır­dı­ğı­mız 2 ka­şık ma­vi haş­haş ile süs­le­ni­yor, 3 sa­at do­lap­ta bek­le­ti­lip da­ha son­ra ser­vis ya­pı­la­bi­lir... (Yu­mur­ta­nın bü­yük­lü­ğü ve yo­ğur­dun sı­vı­lı­ğı un aya­rı­nı et­ki­le­ye­bi­li­yor unu ko­yar­ken dik­kat­li olun­ma­sı ge­re­ke­bi­lir kek kı­va­mın­da bir ha­mur ola­cak) (Ben re­sim­de­ki tep­si­ye bu öl­çü­le­rin ya­rı­sı­nı kul­la­na­rak yap­tım öl­çü­le­ri tam kul­la­nır­sa­nız da­ha bü­yük bir tep­si ge­re­ke­bi­lir) Özel­lik­le ka­la­ba­lık mi­sa­fir­ler için ide­al bir tat­lı...Çok ha­fif ve lez­zet­li... Afi­yet ol­sun... Al­bü­mü­nüz (...Hümeyra K. Mengi’nin al­bü­mü) DİLRUBA An­ne­si­nin bir­ta­ne­cik me­le­ği... Sam­sun’da­ki ar­ka­daş­la­rı­na se­lam edi­yor... Şi­iri­niz (...Burcu Akkanlı’nın sa­tır­la­rı) EKSİK ŞİİR ­Ar­tık ge­le­mi­yo­rum ya­nı­na... Söy­le­se­ne; Ne za­man kay­bet­tim, sa­na ge­len yol­la­rı?... Ne za­man bu ka­dar uza­ğı­na düş­tüm, Söy­le­se­ne ba­na... Ar­tık ya­rı­da ka­lı­yor, Sen di­ye baş­la­yan cüm­le­ler ne za­man­dır... So­nu ol­ma­yan... So­nu bu­lu­na­ma­yan... Şi­ir­ler ka­ra­lı­yor yü­re­ğim ar­tık... Sen­siz so­nu yok di­ze­le­rin, Mec­bur ka­bul­le­ni­yo­rum bu ek­sik­li­ği... Sen yok­sun sa­tır­lar tam ol­sa ne ya­zar ki?... Sev­di­ğim... Çı­kı­yo­rum ka­pı­lar­dan... Ar­dım­dan bir Al­la­ha­ıs­mar­la­dık di­yen ol­ma­dan... Yal­nız­lı­ğın pu­su­sun­da mer­ha­ba di­yor yü­zü­me Tüm sa­bah­lar... Mec­bur ka­bul­le­ni­yo­rum... Bi­li­yo­rum... Bu şi­ir de bit­me­ye­cek... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT