BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Piyasaya ABDÇin morali

Piyasaya ABDÇin morali

Çin’den gelen sürpriz faiz indiriminin ardından ABD Merkez Bankası da yüzde 1.5 olan faiz oranını yüzde 1’e indirince dünya piyasaları adeta coştu, borsalar tavan yaptıÇin’den gelen sürpriz faiz indiriminin ardından ABD Merkez Bankası da yüzde 1.5 olan faiz oranını yüzde 1’e indirince dünya piyasaları adeta coştu, borsalar tavan yaptı ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED), yüz­de 1,5 olan gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı yüz­de 1’e in­dir­di. FED’in pa­ra po­li­ti­ka­sı or­ga­nı Fe­de­ral Açık Pi­ya­sa Ko­mi­te­si (FOMC) dün yap­tı­ğı top­lan­tı­da, yüz­de 1,5 olan fa­iz ora­nı­nı ya­rım pu­an in­di­re­rek yüz­de 1’e çek­ti. FED, 30 Ni­san’da yüz­de 2’ye in­dir­di­ği gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı, ha­zi­ran, ağus­tos ve ey­lül ay­la­rın­da yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da de­ğiş­tir­me­miş­ti. An­cak FED, kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin bü­tün dün­ya­yı et­ki­le­me­ye baş­la­ma­sı üze­ri­ne 28-29 Ekim­de ya­pı­la­cak ola­ğan top­lan­tı­sı­nı bek­le­me­den 8 Ekim­de fa­izi ya­rım pu­an in­di­re­rek yüz­de 1,5’e çek­miş­ti. Pi­ya­sa­lar dün ay­rı­ca Ja­pon­ya’nın 7 yıl ara­dan son­ra fa­iz in­di­re­bi­le­ce­ği ha­be­riy­le mo­ral ka­za­nır­ken, Çin’den ge­len sür­priz fa­iz in­di­ri­mi bor­sa­la­rı ade­ta coş­tur­du. Çin, al­tı haf­ta­da üçün­cü de­fa fa­iz in­dir­di ve borç ver­me ve mev­du­at fa­izi­ni yüz­de 0.27 pu­an dü­şür­dü. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da Çin fa­iz in­di­ri­mi son­ra­sı ka­zanç­lar yük­sel­di. FSTE­uro­first En­dek­si, yük­se­liş­le baş­la­dı­ğı gü­nü yüz­de 6.6’la­ra va­ran oran­lar­da kâr­la ka­pat­tı. ABD’de Dow Jo­nes yüz­de 10.9 prim ya­par­ken, Fran­sız bor­sa­sın­da CAC En­dek­si yüz­de 7.15, Tok­yo Bor­sa­sı yüz­de 7.7 yük­sel­di. 
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT