BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ceyla Pazarbaşıoğlu Ukrayna’yı kurtaracak

Ceyla Pazarbaşıoğlu Ukrayna’yı kurtaracak

Uk­ray­na, IMF’nin yar­dı­mı­nı al­mak i­çin ge­rek­li pa­ke­ti o­nay­la­dı. Pa­ke­tin iş­le­me­si­ni Türk şef Cey­la Pa­zar­ba­şı­oğ­lu ko­or­di­ne e­de­cekUk­ray­na, IMF’nin yar­dı­mı­nı al­mak i­çin ge­rek­li pa­ke­ti o­nay­la­dı. Pa­ke­tin iş­le­me­si­ni Türk şef Cey­la Pa­zar­ba­şı­oğ­lu ko­or­di­ne e­de­cek Uk­ray­na par­la­men­to­su, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu’ndan 16.5 mil­yar do­la­rı al­mak için ge­rek­li eko­no­miy­le il­gi­li ya­sa­lar pa­ke­ti­ne ön ona­yı ver­di. Par­la­men­to Baş­ka­nı Ar­se­niy Yat­sen­yuk, oy­la­ma ön­ce­si yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, IMF kre­di­si­nin ül­ke­nin fi­nan­sal ve ban­ka­cı­lık sis­te­mi için ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Vo­lodymyr Stel­makh da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, IMF’den 16.5 mil­yar do­lar kre­di alı­na­maz­sa enf­las­yo­nun çift ha­ne­le­re çı­ka­ca­ğı ve enf­las­yon sar­ma­lıy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­na­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lun­du. IMF Uk­ray­na Ma­sa­sı Şe­fi Cey­la Pa­zar­ba­şı­oğ­lu da dün mil­let­ve­kil­le­ri ve hü­kü­met yet­ki­li­le­riy­le gö­rüş­tük­ten son­ra ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Uk­ray­na kre­di­yi al­mak için sı­kı ma­li po­li­ti­ka­yı sür­dür­me­li ve ya­pı­sal re­form­la­rı baş­lat­ma­lı” de­di. IMF Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun kre­di­ye ni­hai ona­yı ver­mek için bir sü­re be­lir­le­me­di­ği­ni kay­de­den Pa­zar­ba­şı­oğ­lu, kre­di­nin di­lim­ler ha­lin­de ve­ri­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Uk­ray­na’da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da IMF’nin kre­di­yi ver­mek için er­ken ge­nel se­çi­min er­te­len­me­si­ni şart koş­tu­ğu­nu söy­le­yen Ti­mo­şen­ko’nun, oy ve ye­ri­ni kay­bet­me­mek için er­ken se­çi­me kar­şı çık­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. UK­RAY­NA’YA TÜRK ŞEF IMF Uk­ray­na Ma­sa­sı Şe­fi Cey­la Pa­zar­ba­şı­oğ­lu, Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Stel­makh’la ka­tıl­dı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da ül­ke­nin kur­tul­ma­sı için sı­kı ma­li po­li­ti­ka­ya ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu söy­le­di. Pa­zar­ba­şı­oğ­lu, 2001 yı­lın­da­ki kriz­de Tür­ki­ye’ye ge­len Ke­mal Der­viş’in eki­bin­de yer al­mış­tı. ­BAN­KA­LAR GÜÇ­LEN­Dİ­RİL­ME­Lİ Uk­ray­na Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Vo­lodymyr S­tel­makh i­le ba­sın top­lan­tı­sın­da bir a­ra­ya ge­len Cey­la Pa­zar­ba­şı­oğ­lu, “Ban­ka­la­rın ser­ma­ye ya­pı­la­rı ye­ni­den dü­zen­len­me­li. Çok güç­lü pa­ra ve dö­viz po­li­ti­ka­sı iz­len­me­li” de­di. Ukrayna’ya, di­lim­ler ha­lin­de kredi ve­ri­le­cek...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT