BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Romantizmin süresi 2 yıl 6 ay 25 gün

Romantizmin süresi 2 yıl 6 ay 25 gün

Araş­tır­ma­cı­lar, ye­ni ev­li çift­le­rin ro­man­tizm sü­re­si­ni be­lir­le­di: 2 yıl, 6 ay ve 25 gün. “www.one­poll.com” fir­ma­sı ta­ra­fın­dan 10 yıl­dan faz­la sü­re­dir ev­li 5 bin çift­le ya­pı­lan araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na gö­re, ev­li­lik­te­ki ro­man­tizm 7 yıl­dan da­ha az sü­rü­yor.Araş­tır­ma­cı­lar, ye­ni ev­li çift­le­rin ro­man­tizm sü­re­si­ni be­lir­le­di: 2 yıl, 6 ay ve 25 gün. “www.one­poll.com” fir­ma­sı ta­ra­fın­dan 10 yıl­dan faz­la sü­re­dir ev­li 5 bin çift­le ya­pı­lan araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na gö­re, ev­li­lik­te­ki ro­man­tizm 7 yıl­dan da­ha az sü­rü­yor. Ye­ni ev­li­li­ler ara­sın­da­ki ro­man­tizm 2 yıl, 6 ay ve 25 gün son­ra bi­ti­yor. Bu sü­re­den son­ra ko­ca­lar dü­zen­li, ka­dın­lar da ba­kım­lı ol­ma­yı bı­ra­kı­yor. Ev­li­li­ğin üçün­cü yı­lın­da ise çift­le­rin yüz­de 83’ü yıl dö­nüm­le­ri­ni kut­la­mak için ça­ba sarf et­me­me­ye baş­lı­yor. İlk yıl­lar­da gün­de 8 de­fa bir­bir­le­ri­ne sa­rı­lan çift­ler, son­ra­dan bu­nu da yap­ma­ma­ya baş­lı­yor. Araş­tır­ma­ya gö­re, bu oran­lar dı­şa­rı­da sür­priz bir ak­şam ye­me­ği ve te­le­viz­yon ku­man­da­sı­nın pay­la­şıl­ma­sı için de ge­çer­li... Araş­tır­ma­cı­lar, çift­le­rin ken­di­le­ri­ni ra­hat his­set­mek ile bir­bi­ri­ne gü­ven­mek ara­sın­da­ki den­ge­yi bul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve çift­le­rin ev­li­lik­le­ri­ni ye­ni­den can­la­dır­mak için ro­man­tik bir ak­şam ye­me­ği yi­ye­bi­le­cek­le­ri­ni ve ev iş­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak gi­bi bir­bir­le­ri­ne kar­şı ufak jest­ler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT