BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köye mobese sistemi!

Köye mobese sistemi!

Tür­ki­ye’nin ‘mo­be­se’ sis­te­mi ku­ru­lan ilk kö­yü o­lan Ço­rum’un Kar­gı il­çe­si­ne bağlı Çet­mi kö­yü, gü­ven­li­ği­ni ka­me­ra­lar­la sağ­lı­yor.> E­rol Sü­er ÇO­RUM İ­HA Tür­ki­ye’nin ‘mo­be­se’ sis­te­mi ku­ru­lan ilk kö­yü o­lan Ço­rum’un Kar­gı il­çe­si­ne bağlı Çet­mi kö­yü, gü­ven­li­ği­ni ka­me­ra­lar­la sağ­lı­yor. Çet­mi’den İs­tan­bul’a göç e­den Hü­se­yin Ay­dın, mem­le­ket has­re­ti­ni gi­der­mek i­çin kö­ye Mo­be­se sis­te­mi ku­ra­rak, ka­me­ra gö­rün­tü­le­ri­ni in­ter­ne­te ta­şı­dı. Tür­ki­ye ge­ne­li­ne da­ğıl­mış 4 bi­nin ü­ze­rin­de nü­fu­sa sa­hip Çet­mi’de; ca­mi mi­na­re­si­ne 4, köy mey­da­nı­nı gös­te­re­cek şe­kil­de ca­mi du­va­rı­na da 1 ka­me­ra ta­kıl­dı. Çet­mi Muh­ta­rı Mus­ta­fa Be­dir, ku­ru­lan ka­me­ra sis­te­mi i­le gü­ven­li­ği da­ha ra­hat kont­rol et­me imkâ­nı bul­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Köy dı­şın­da ya­şa­yan­lar ya­kın­la­rı­nı can­lı o­la­rak gö­rü­yor. Biz de kö­yü­mü­ze gi­rip çı­kan­la­rı ve köy­de ne­ler ol­du­ğu­nu can­lı can­lı gör­me fır­sa­tı bu­lu­yo­ruz” de­di. Sis­tem­le, hem­şeh­ri­le­ri ve ak­ra­ba­la­rıy­la has­ret gi­der­mek is­te­yen gur­bet­çi­le­re de im­kan sağ­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT