BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çift organ nakliyle sağlığına kavuştu

Çift organ nakliyle sağlığına kavuştu

İz­mir’de ge­çen yıl 29 E­kim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı tö­ren­le­ri p­ro­va­sın­da ra­hat­sız­la­nın­ca kalp ve ak­ci­ğer yet­mez­li­ği or­ta­ya çı­kan li­se öğ­ren­ci­si A­rif Sağ­la­mer, 1 ay ön­ce ay­nı an­da ya­pı­lan ak­ci­ğer ve kalp nak­liy­le sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor.İz­mir’de ge­çen yıl 29 E­kim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı tö­ren­le­ri p­ro­va­sın­da ra­hat­sız­la­nın­ca kalp ve ak­ci­ğer yet­mez­li­ği or­ta­ya çı­kan li­se öğ­ren­ci­si A­rif Sağ­la­mer, 1 ay ön­ce ay­nı an­da ya­pı­lan ak­ci­ğer ve kalp nak­liy­le sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor. Ra­hat­sız­lı­ğın­dan be­ri ak­ci­ğer ve kalp ba­ğı­şı­nı bek­le­yen Sağ­la­mer, ge­çen ay Ti­re’de ge­çir­di­ği t­ra­fik ka­za­sı son­ra­sın­da be­yin ö­lü­mü ger­çek­le­şen 16 ya­şın­da­ki Ke­mal U­fak­cık’tan ba­ğış­la­nan or­gan­la­rın nak­liy­le ha­ya­ta ye­ni­den “mer­ha­ba” de­di. O­pe­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ren P­rof. Dr. Öz­te­kin O­to, “A­rif gün­lük ak­ti­vi­te­le­ri­ni ya­pa­bi­li­yor. Ak­ci­ğer ve kalp nak­li­ni ay­nı an­da yap­tı­ğı­mız has­ta­la­rı­mız kı­sa sü­re ya­şa­mış­tı. A­rif, u­zun sü­re ya­şa­yan tek has­ta­mız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT