BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KARTAL'DAN TAM İSABET

KARTAL'DAN TAM İSABET

127 ya­ban­cı fut­bol­cu­nun for­ma giy­di­ği Sü­per Lig’de Be­şik­taş‘ın lej­yo­ner­le­ri top­lam 4049 da­ki­ka sa­ha­da ka­la­rak bu a­lan­da re­kor kır­dıSÜPER LİG’DEKİ YABANCILARIN VERİMLİLİK RÖNTGENİNİ ÇEKTİK 127 ya­ban­cı fut­bol­cu­nun for­ma giy­di­ği Sü­per Lig’de Be­şik­taş‘ın lej­yo­ner­le­ri top­lam 4049 da­ki­ka sa­ha­da ka­la­rak bu a­lan­da re­kor kır­dı KARTAL’IN YABANCILARI İSTİKRARLI ­Şam­pi­yon­luk öz­le­mi­ni gi­der­mek i­çin se­zon ba­şın­da kad­ro­su­na ye­ni i­sim­ler ka­tan Be­şik­taş, yıl­lar son­ra t­rans­fer­de tam i­sa­bet sağ­la­dı. Bu­nu is­ta­tis­tik­ler de doğ­ru­lu­yor. 8. haf­ta so­nun­da si­yah-­be­yaz­lı­la­rın ya­ban­cı­la­rı top­lam 4049 da­ki­ka for­ma gi­ye­rek bü­tün ta­kım­lar i­çin­de en çok sa­ha­da ka­lan i­sim­ler ol­du. Kar­tal’ın ya­ban­cı­la­rı -­Nob­re’nin de ka­tı­lı­mıy­la- se­kiz haf­ta­da 13 go­le u­laş­tı. Er­tuğ­rul Sağ­lam’dan son­ra gö­re­vi dev­ra­lan Mus­ta­fa De­niz­li de Za­po­tocny ve Si­vok’tan vaz­ge­çe­mez­ken, ön­ce­ki se­zon­dan ka­lan­lar da maç­lar­da al­dık­la­rı sü­rey­le ta­kı­ma bü­yük kat­kı sağ­lı­yor. İs­ta­tis­tik­ler­de li­gin al­tı­nı üs­tü­ne ge­ti­ren Be­şik­taş’ın sı­ra­dan Uk­ray­na e­ki­bi Me­ta­list K­har­kiv’e e­len­me­si bu se­zon­ki tek o­lum­suz­luk o­la­rak gö­ze çar­pı­yor. “YABANCI” GOLLERDE CİMBOM Li­gi­miz­de se­ki­zin­ci haf­ta son­ra­sın­da top­lam 205 gol a­tı­lır­ken, ya­ban­cı­lar bu­nun 98’i­ne im­za at­tı. Mil­yon do­lar­lık ya­ban­cı­la­rın top­lam gol o­ra­nı % 47... Ya­ni, Sü­per Lig’de da­ha çok go­lü yer­li s­ta­tü­sün­de­ki o­yun­cu­lar kay­det­ti. Be­şik­taş’ın ya­ban­cı­la­rı li­gin en faz­la for­ma gi­yen o­yun­cu­la­rı o­lur­ken, on­la­rı, son haf­ta G.Sa­ray’ı e­vin­de yer­le bir e­den Es­ki­şe­hirs­por’un ya­ban­cı­la­rı (4007 da­ki­ka i­le) ta­kip et­ti. G.Sa­ray’ın 7 ya­ban­cı­sı 3322 da­ki­ka sa­ha­da ter dö­ker­ken, bu lej­yo­ner­ler 13 gol­le li­gin en faz­la gol a­tan ya­ban­cı­la­rı ol­du. Lej­yo­ner­le­ri en çok e­leş­ti­ri a­lan F.Bah­çe i­se ya­ban­cı­la­rı­nı 3608 da­ki­ka kul­la­na­rak bu ka­te­go­ri­de 4., ya­ban­cı­la­rın gol­le­ri sı­ra­la­ma­sın­da 9 gol­le 3. sı­ra­da yer bul­du. Lig­de dik­kat çe­ken ya­ban­cı­lar 5’er gol­lü D­ji­e­ho­u­a, Yo­u­la ve Ba­ros ol­du. İs­ta­tis­tik­ler­den çı­kan en il­ginç so­nuç i­se şu ol­du: Bi­zim­ki­ler oy­nu­yor, pa­ra­yı ya­ban­cı­lar gö­tü­rü­yor! Sü­per Lig’de top­lam 127 ya­ban­cı for­ma gi­yi­yor. > Bilgehan CAN İSTATİSTİKLER İÇİN TIKLAYIN
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT