BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TRABZON TUŞ OLDU 13

TRABZON TUŞ OLDU 13

G.An­tep, lig­de li­der­lik kol­tu­ğu­na çık­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği bor­do-­ma­vi­li­le­re 3 gün son­ra bir dar­be de ku­pa­da vur­duG.An­tep, lig­de li­der­lik kol­tu­ğu­na çık­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği bor­do-­ma­vi­li­le­re 3 gün son­ra bir dar­be de ku­pa­da vur­du GA­Zİ­AN­TEP RE­Sİ­TA­Lİ For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı A G­ru­bu mü­ca­de­le­sin­de G.An­teps­por sa­ha­sın­da, T­rab­zons­por’u 3-1 mağ­lup et­ti. Kır­mı­zı-­si­yah­lı­lar, lig­de be­ra­be­re ka­la­rak li­der­li­ği­ni en­gel­le­di­ği T­rab­zons­por’a kar­şı yi­ne mü­kem­mel bir o­yun or­ta­ya koy­du. A­ya­ğa hız­lı pas­lar ve or­ta sa­ha­da­ki or­ga­ni­zas­yo­nuy­la ra­ki­bi­ne üs­tün­lü­ğü­nü ka­bul et­ti­ren Ga­zi­an­teps­por, üç gol at­tı­ğı maç­ta da­ha da bü­yük bir far­kı ka­çır­dı. T­rab­zons­por’un i­se G.Sa­ray ma­çıy­la baş­la­yan dü­şü­şü, Ga­zi­an­tep dep­las­ma­nın­da da dur­du­ra­ma­dı. Bu ga­li­bi­yet­le G.An­tep g­rup maç­la­rın­da bü­yük a­van­taj el­de e­der­ken, T­rab­zon ku­pa­da u­mu­du­nu di­ğer maç­la­ra bı­rak­tı. I­SA­AC Ö­NE GE­ÇİR­Dİ A­MA... Ka­mil O­cak S­ta­dı’n­da kar­şı­lık­lı a­tak­la­rın so­nuç ver­me­di­ği ilk dev­re­si gol­süz e­şit­lik­le so­na e­ren kar­şı­laş­ma­da T­rab­zons­por i­kin­ci ya­rı­nın he­men ba­şın­da I­sa­ac’le ö­ne geç­ti. Sağ ka­nat­tan Gök­han Gö­nül’ün or­ta­sı­na bom­boş du­rum­da ka­fa­yı vu­ran Gi­ne­li o­yun­cu du­ru­mu 1-0 yap­tı. Bu go­le ça­buk ce­vap ve­ren G.An­tep, 52’de Ta­ba­ta’nın or­ta­sın­da E­du­ar­do i­le e­şit­li­ği sağ­la­dı: 1-1. 63’te Meh­met Yoz­gat­lı’nın pa­sın­da top­la bu­lu­şan Ta­ba­ta, a­şırt­ma bir vu­ruş­la s­ko­ru 2-1‘e ge­ti­rir­ken, 82’de De­u­mi’nin şu­tun­da Syl­va’dan dö­nen to­pu Er­man or­ta­ya çe­vir­di, Be­kir şık bir to­puk go­lüy­le s­ko­ru be­lir­le­di: 3-1. > Or­han Çİ­çek - G.An­tep (İ­HA) DÜ­ŞÜŞ SÜ­RÜ­YOR Li­ge iyi bir baş­lan­gıç ya­pan Trab­zons­por’un son 2 haf­ta­dır de­vam eden dü­şü­şü ku­pa­da da sür­dü. Lig­de G.Sa­ray’a kay­bet­tik­ten son­ra G.An­tep’le be­ra­be­re ka­lan bor­do-ma­vi­li­ler, ku­pa­ya da kö­tü bir baş­lan­gıç yap­tı. Ka­mil O­cak S­ta­dı, 29 E­kim 2008 >> G.ANTEP 3 Tol­ga­han 7 Er­kan 6 ­Be­kir 7 ­De­u­mi 7 I­van 7 ­Meh­met Yoz­gat­lı 7 (Ha­kan Bay­rak­tar dk.73) 4 ­Mu­rat Cey­lan 7 ­Zu­ri­ta 8 Er­man Öz­gür 7 (Mus­ta­fa Ce­va­hir dk.87) ? ­Ta­ba­ta 8 E­du­ar­do 7 (Ah­met A­rı dk.87) ? Mah­mut, İs­ma­il Ol­can, Fer­di T.D. ­Nu­rul­lah Sağ­lam >> TRABZON 1 Syl­va 4 ­Ser­kan 5 ­Song 4 ­Gi­ray 4 ­Ca­le 4 ­Cey­hun 4 (U­mut dk.68) 4 ­Sel­çuk 4 ­Col­man 4 (Fer­hat dk.46) 4 ­Yat­ta­ra 4 I­sa­ac 5 ­Gök­han 4 O­nur, ­Tay­fun ­Hü­se­yinş Er­gin E­ge­men T.D. ­Nu­rul­lah Sağ­lam GOL­LER: I­sa­ac (dk.48), E­du­ar­do (dk.52), Ta­ba­ta (dk.63), Be­kir (dk.82) HA­KEM­LER: Hü­se­yin Gö­çek, Ser­kan Ok, İs­ma­il Şen­can Ya­nal: Go­lü ­yi­yin­ce da­ğı­lı­yo­ruz Trab­zon Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, “Be­ra­ber­lik go­lü­nü ye­dik­ten son­ra ge­rek­siz bir da­ğı­nık­lı­ğa gir­dik. Sa­vun­ma­da iyi iş­ler ya­pa­ma­dık. Go­lü ye­dik­ten son­ra or­ta­ya çı­kan da­ğı­nık­lı­ğı üze­ri­miz­den ata­ma­dık. Her­kes bir­bi­ri­ni ye­ne­bi­li­yor. Sis­tem­li oy­na­yan ta­kım­lar so­nu­ca gi­de­bi­li­yor­lar” de­di. “Bü­tün ku­lüp­ler trans­fe­re her an ha­zır ol­ma­lı­lar” di­yen Ya­nal, “Nor­mal şart­lar­da biz de oyun­cu ta­ra­ya­ca­ğız. Be­nim de ka­fam­da is­te­di­ğim oyun­cu­la­rın lis­te­si var” de­di. De­fan­sın önem­li is­mi Song ise “Sa­vun­ma iki ki­şi­den oluş­mu­yor. Ta­kım ola­rak sa­vun­ma­yı otur­ta­mı­yo­ruz” di­ye dert yan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT