BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sivas’ın Balili’si var 10

Sivas’ın Balili’si var 10

For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na se­ri ba­şı ola­rak ka­tı­lan Si­vass­por, grup­ta­ki ilk ma­çın­da Kon­yas­por’u 1-0 mağ­lup ede­rek 3 pua­nın sa­hi­bi ol­du.PU­AN­LA BAŞ­LA­DI For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na se­ri ba­şı ola­rak ka­tı­lan Si­vass­por, grup­ta­ki ilk ma­çın­da Kon­yas­por’u 1-0 mağ­lup ede­rek 3 pua­nın sa­hi­bi ol­du. Dü­şük bir tem­po­da baş­la­yan ve or­ta alan mü­ca­de­le­si şek­lin­de ge­çen ilk ya­rı­da, gol se­si çık­ma­dı. İkin­ci ya­rı­nın he­men ba­şın­da Tum’un or­ta­sı­nı ka­le­ci Oğuz­han to­kat­la­dı an­cak pe­nal­tı nok­ta­sı üze­ri­ne dü­şen to­pa Ba­li­li ge­li­şi­ne vur­du ve ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. Kır­mı­zı-be­yaz­lı­lar, 50’de İb­ra­him, 80’de Ba­li­li ve 90’da Di­al­lo ile gir­di­ği po­zis­yon­lar­dan ya­rar­la­na­ma­yın­ca kar­şı­laş­ma 1-0 so­na er­di. > İs­ma­il GÜ­NEŞ-Si­vas (İHA) 4 Ey­lül S­ta­dı, 29 E­kim 2008 >> SİVAS 1 A­kın 6 Ab­dur­rah­man 6 ­Mu­rat 6 (Bi­li­ca dk.71) 4 ­Di­al­lo 6 ­Hay­ret­tin 6 Syl­la 6 ­Se­zer 5 (Mu­sa dk.57) 6 İb­ra­him 6 ­Ser­gi­o 4 (Tum dk.46) 6 ­Meh­met Yıl­dız 7 ­Ba­li­li 7 YE­DEK­LER Pet­ko­viç, M. A­li, E­yüp, ­Mu­ham­med Çağ­lar T.D. ­Bü­lent Uy­gun >> KONYA 0 O­ğuz­han 6 ­Şe­ner 6 ­Ser­hat 6 ­Meh­met Ço­ğum 6 Er­han 4 (Ka­u­e dk.46) 4 U­ğur 6 ­Mus­ta­fa 5 (Za­fer dk.65) 5 ­Fa­tih 6 ­Fer­di 6 ­Ca­ner 6 (Ce­la­led­din dk.80) 4 ­Te­ho­u­e 6 YE­DEK­LER ­İl­ker, İs­ma­il, Er­dal ­Re­cep T.D. ­Gi­ray Bu­lak GOL: Balili (dk.48) HAKEMLER: Koray Gençerler, Aleks Taşçıoğlu, Serhan Malkoç
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT