BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bir garip maç...

Bir garip maç...

FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nı “en çok is­te­yen” F.Bah­çe, Sü­per Lig’in en kö­tü ta­kım­la­rın­dan A.Gü­cü kar­şı­sın­da ka­za­na­rak mo­ral bul­du. Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı; Cum­hu­ri­yet’ten sa­de­ce 14 yaş kü­çük tek­nik di­rek­tö­rü Ara­go­nes’le kut­la­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, sa­ha­ya as - ye­dek ka­rı­şı­mı bir kad­roy­la çık­tı.FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nı “en çok is­te­yen” F.Bah­çe, Sü­per Lig’in en kö­tü ta­kım­la­rın­dan A.Gü­cü kar­şı­sın­da ka­za­na­rak mo­ral bul­du. Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı; Cum­hu­ri­yet’ten sa­de­ce 14 yaş kü­çük tek­nik di­rek­tö­rü Ara­go­nes’le kut­la­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, sa­ha­ya as - ye­dek ka­rı­şı­mı bir kad­roy­la çık­tı. Öy­le­si­ne sı­kı­cı bir maç­tı ki... Tri­bün­ler boş, do­lu olan ta­raf­ta des­tek­ten çok, bir ga­rip is­ti­fa te­za­hü­rat­la­rı... Fut­bol­cu­lar ise, “Bit­se de git­sek” ha­va­sın­da. Emin olun en fa­na­tik ta­raf­tar bi­le, “Keş­ke Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı­na git­sey­dik” de­miş­tir. F.Bah­çe’de Ali Bil­gin sağ bek, “po­sa­sı çık­mış” Tü­mer ise Alex‘in ye­rin­de! Jo­si­co, Bu­rak ve Ka­zım var ama yok­lar! Kos­ko­ca ilk ya­rı bo­yun­ca bir tek ada­ma­kıl­lı po­zis­yon iz­le­ye­me­dik. Se­mih‘in “üret­ti­ği” et­ti­ği gol dı­şın­da ta­bi­i... Nö­bet­çi­lik­ten sü­rek­li­li­ğe ter­fi eden, yıl­lar­dır genç de­ni­len ama ar­tık “ke­ma­le” er­miş gol­cü fut­bol­cu yi­ne ge­mi­si­ni kur­ta­ran kap­tan ol­du. Or­ta­da po­zis­yo­nun bi­le ol­ma­dı­ğı bir an­da A.Gü­cü’nün ka­le­ci­si Ser­kan‘ı “ha­yal ale­min­de” ya­ka­la­dı ve çok gü­zel bir gol at­tı. De­dik ya A.Gü­cü kö­tü ta­kım. “Kö­tü” F.Bah­çe’nin üze­ri­ne bi­le gi­de­cek hal­le­ri yok. Bu se­ne kü­me dü­şer­ler­se kim­se şa­şır­ma­sın. F.Bah­çe için en se­vin­di­ri­ci nok­ta sa­kat oyun­cu­la­rı­nın bi­rer iki­şer iyi­leş­me­si. Dei­vid‘in ar­dın­dan dün ge­ce Ve­der­son‘u da sa­ha­da gör­mek sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­la­rı ile­ri­si için umut­lan­dır­dı. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na ade­ta re­vi­ri an­dı­ran F.Bah­çe’de for­ma kap­ma ya­rı­şı ve ta­kım içi re­ka­bet ye­ni­den baş­la­ya­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. İki ta­kım da or­ta sa­ha­yı ka­la­ba­lık tu­tun­ca or­ta­ya tam bir kör dö­ğü­şü çık­tı. For­vet­ler bi­le or­ta ala­na ge­le­rek top al­ma sa­va­şı­nın içi­ne gi­rin­ce ce­za sa­ha­sı içe­ri­sin­de to­pa vu­ra­cak adam kal­ma­dı! Dü­şü­nün ma­çın ilk of­say­tı 60. da­ki­ka­da ol­du. Ayak­la­rı­nı de­ğil, “di­li­ni” ça­lış­tı­ran Ka­zım, yar­dım­cı ha­ke­me kü­für edin­ce F.Bah­çe 72. da­ki­ka­da 10 ki­şi kal­dı. For­ma­sı­nı ye­re atan, Ar­se­nal ma­çın­da oy­na­ya­ma­yın­ca Ara­go­nes‘e ça­tan Ka­zım‘a ar­tık iyi bir ce­za ge­re­ki­yor. Di­sip­lin­siz ta­vır­la­rı ta­kı­ma za­rar ver­me­ye baş­la­dı. Ka­le­ci Vol­kan Ba­ba­can‘a de­ğin­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim. Genç fi­le bek­çi­si ta­kı­mı 10 ki­şi yap­tık­tan son­ra yap­tı­ğı kur­ta­rış­lar­la tam not al­dı. Böy­le de­vam eder­se uzun yıl­lar hem F.Bah­çe’nin hem de Mil­li Ta­kım’ın ka­le­si­ni ko­rur. Afe­rin Vol­kan böy­le de­vam et. Gü­nü kur­ta­ran F.Bah­çe, önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da çok zor kar­şı­laş­ma­la­ra çı­ka­cak. Es­ki­şe­hir, Ar­se­nal ve G.Sa­ray maç­la­rı, hem ta­kı­mın hem de Ara­go­nes‘in ka­de­ri­ni be­lir­le­ye­cek. Dün ak­şam­ki gi­bi oy­nar­lar­sa, “Sev­gi ke­le­be­ği” As­baş­kan­lar Ali Koç ve Şe­kip Mos­tu­roğ­lu, her gün ba­sın top­lan­tı­sı yap­mak zo­run­da ka­la­bi­lir­ler! Ee­e ne de ol­sa sa­de­ce iş­ler kö­tü gi­der­ken çı­kıp ko­nu­şu­yor­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT