BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ali Koç’a tavsiyeler

Ali Koç’a tavsiyeler

Ali Koç, hâ­lâ F.Bah­çe’nin ha­ya­lim­de­ki baş­kan ada­yı. “Hâ­l┠di­yo­rum çün­kü, on­dan da­ha he­ye­can­lı ve fe­da­kâ­rı­nı gö­re­mi­yo­rum.Ali Koç, hâ­lâ F.Bah­çe’nin ha­ya­lim­de­ki baş­kan ada­yı. “Hâ­l┠di­yo­rum çün­kü, on­dan da­ha he­ye­can­lı ve fe­da­kâ­rı­nı gö­re­mi­yo­rum. Ab­dul­lah Kiğı­lı, Mus­ta­fa Ta­vi­loğ­lu ve Şe­nol Çor­lu‘nun yıl­lar ön­ce 1907 F.Bah­çe­li­ler Der­ne­ği’nde çiz­di­ği öv­gü do­lu o “Ali Koç pro­fi­li”için aç­tı­ğım kre­di her şe­ye rağ­men de­vam edi­yor. An­cak, Ali Bey duy­gu­sal­lık­tan kur­tu­la­ma­dı­ğı için o ta­lih­siz, “Şe­ref­siz­ler... Hır­sız­lar!” çı­kı­şı­na ben­zer, za­man­sız söy­lem­le­riy­le -fut­bol gi­bi her tür­lü spe­kü­las­yo­na açık bir dün­ya­da- sem­pa­ti kay­bı­na uğ­ru­yor. Üzü­lü­yo­rum. Ni­te­kim, F.Bah­çe Yük­sek Di­va­nı’nda­ki Ara­go­nes için sar­fet­ti­ği, “Tek­nik di­rek­tör se­çi­min­de ha­ta et­tik” sö­zün­den do­la­yı da ca­mi­ada hak et­me­di­ği eleş­ti­ri­le­re mu­ha­tap olu­yor. Tav­si­yem şu, gırt­lak 40 bo­ğum­dur Ali Bey, kırk ke­re dü­şü­nüp, bir ke­re ko­nuş­mak için. Bil­mem an­la­ta­bil­dim mi? >> mıh­la­ma O­muz­la­rım ge­niş­tir, her tür­lü yü­kü o­muz­la­rım. Lu­is A­ra­go­nes (F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü) >> S­ta­jer Zi­co’nun bo­şu yok F.Bah­çe’de ba­zı­la­rı­nın a­dı­nı “s­ta­jer”e çı­kar­dı­ğı Art­hur Zi­co, Öz­be­kis­tan Li­gi’n­de 5’te 5 yap­tı. B­re­zil­ya­lı yıl­dız fut­bol­cu Ri­val­do‘nun da top koş­tur­du­ğu Zi­co yö­ne­ti­min­de­ki Bun­yod­kor ta­kı­mı, Bu­ha­ra’yı 2-0, Lo­ko­mo­tif’i 3-2, Şur­tan’ı 1-0, OTMK’yı 1-0, Di­na­mo’yu 4-0 yen­di. Zi­co‘ya “s­ta­jer” ­di­yen­le­rin ku­la­ğı çın­la­sın! >> To­mas i­le Ka­zım A­maç ü­züm ye­mek mi yok­sa Ka­zım’ı döv­mek mi? F.Bah­çe’nin yaş­lı baş­lı ü­ye­ler­den o­lu­şan Yük­sek Di­va­nı, F.Bah­çe’nin ya­rı­nını par­lak kıl­mak a­dı­na 2012 yı­lı­na ka­dar ö­de­me­si ge­re­ken 123,7 mil­yon YTL.lik bor­cu ko­nu­şa­ca­ğı­na Ka­zım‘ın, A­ra­go­nes ta­kın­tı­sı se­be­biy­le Par­ti­zan ma­çın­da for­ma­sı­nı ye­re at­ma­sı­nı tar­tış­tı, dur­du. İş­te bu ka­fa, To­mas‘ı da G.Sa­ray’a ka­çır­mış­tı. Yap­ma­yın bey­ler, di­li­miz­de “Kol kı­rı­lır, yen i­çin­de” di­ye bir söz var. >> Ni­ye sa­de­ce Te­rim? Maa­şı için de­me­di­ği­mi­zi bı­rak­ma­dı­ğı­mız Fa­tih Te­rim‘in il­min­den ba­tı­lı­lar is­ti­fa­de edi­yor. Ho­ca ön­ce Se­la­nik’te Yu­na­nis­tan An­tre­nör­ler Bir­li­ği’nin da­ve­ti­ne ka­tıl­dı. Son­ra Frank­furt’ta Av­ru­pa An­tre­nör­ler Bir­li­ği se­mi­ne­ri­ne. “Kur­si­yer” de­ğil, “Ho­ca­la­rın ho­ca­sı” ola­rak. Yu­nan­lı mes­lek­taş­la­rı­na, “Ka­za­nan tek­nik ada­mın doğ­ru­la­rı”nı an­lat­tı. Ağ­zı açık din­le­di Yu­nan­lı­lar. Yu­nan ga­ze­te­le­ri, “Çok şey öğ­ren­dik. Bun­dan böy­le Yu­nan lig­le­rin­de Türk tek­nik adam­lar gö­rür­se­niz, şa­şır­ma­yın” di­ye yaz­dı. Bu­nun gu­ru­ru­nu ya­şar­ken, ‘Fa­tih Ho­ca, Türk Mil­li Ta­kı­mı’nın hü­cum ve sa­vun­ma pren­sip­le­ri, baş­lık­lı su­nu­muy­la Av­ru­pa­lı mes­lek­taş­la­rı­nı mest et­ti” ha­be­ri gel­di. Key­fim da­ha bir kat­lan­dı. İş­te dı­şa açı­lım da, ka­riz­ma­nın ma­ri­ji­nal ol­mak­tan top­lum adı­na fay­da­ya dö­nüş­me­si de bu! Pe­ki ni­ye sa­de­ce Te­rim? At­tı mı, “Viz­yon ve mis­yon” adı­na man­gal­da kül bı­rak­ma­yan­lar ne­re­sin­de bu ça­ba­nın?
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT