BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yeşilay, tarihinin en büyük atağını gerçekleştiriyor

Yeşilay, tarihinin en büyük atağını gerçekleştiriyor

Tür­ki­ye Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti’nin 67. Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu, ce­mi­ye­tin Ca­ğa­loğ­lu’nda­ki ge­nel mer­ke­zin­de yük­sek bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti.> İS­TAN­BUL Ye­şi­lay ge­nel mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen kon­gre­nin ar­dın­dan de­le­ge­ler top­lu ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. Tür­ki­ye Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti’nin 67. Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu, ce­mi­ye­tin Ca­ğa­loğ­lu’nda­ki ge­nel mer­ke­zin­de yük­sek bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti. Kon­gre­de Av. Mus­ta­fa Ne­ca­ti Öz­fa­tu­ra ye­ni­den Ge­nel Baş­kan­lı­ğa se­çil­di. Prof. Dr. İb­ra­him Bal­cı­oğ­lu ve Doç. Dr. Se­fa Say­gı­lı’nın ge­nel baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na, Meh­met Sır­rı Ar­vas’ın da ge­nel sek­re­ter­li­ğe se­çil­di­ği kon­gre­de ko­nu­şan Ye­şi­lay Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ne­ca­ti Öz­fa­tu­ra, ge­çen 4 yıl içe­ri­sin­de Ye­şi­lay’ın al­tın dö­ne­mi­ni ya­şa­dı­ğı­nı, ha­zır­la­dık­la­rı pro­je­le­rin bi­rer bi­rer ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni söy­le­di. Meh­met Sır­rı Ar­vas da, Ye­şi­lay’ın 20 şu­be ve 40 tem­sil­ci­li­ği ile ül­ke­mi­zin en ak­tif, önem­li si­vil top­lum ör­gü­tü ol­ma yo­lun­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT