BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Polislere taş atan çocuğun ailesine kömür yardımı yok

Polislere taş atan çocuğun ailesine kömür yardımı yok

Kor­san gös­te­ri­le­re ka­tı­lan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­nin ye­şil kart­la­rı ip­tal edi­le­cek, di­ğer dev­let yar­dım­la­rı ke­si­le­cek, 100 YTL pa­ra ce­za­sı ve­ri­le­cek> Fa­tih Ke­çe-Yu­suf Ko­yun ADA­NA İHA Te­rör ör­gü­tü­nün dü­zen­le­di­ği gös­te­ri­ler­de ço­cuk­la­rın kul­la­nan­ma­sı­nın önü­ne geç­mek için ça­re­ler ara­nır­ken, Ada­na Va­li­li­ği il­ginç bir yön­tem bul­du. Ada­na Va­li­si İl­han Atış, ge­çen haf­ta kor­san gös­te­ri­ye ka­tıl­dı­ğı tes­pit edi­len 170’in üze­rin­de­ki ço­cu­ğun ai­le­si­nin ye­şil kart­la­rı­nı ip­tal et­me­yi ve dev­let yar­dım­la­rın­dan mah­rum bı­rak­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di. Ko­nu hak­kın­da bir açık­la­ma ya­pan Va­li İl­han Atış, söz­ko­nu­su ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­ne Ka­ba­hat­lar Ka­nu­nu’na gö­re 100 ile 175 YTL ara­sın­da ce­za ve­ril­di­ği­ni kay­det­ti. Ço­cuk­la­rın gös­te­ri­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nın, ai­le­le­rin bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu ev­lat­la­rı­nı ko­ru­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­di­ği­ni ifa­de eden Atış, “Ço­cuk­la­rı­mız ha­riç, ço­cuk­la­rı­mı­zı ko­ru­ma­yan bü­yük­le­ri­nin ye­şil kart­la­rı­nı ip­tal et­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. Dev­le­tin yap­tı­ğı yar­dım­lar­dan mah­rum bı­rak­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Çün­kü; ço­cuk­la­rı­na sa­hip çık­ma­yan ai­le­le­rin so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­za mut­la­ka sa­hip çık­ma­lı­yız” de­di. Gös­te­ri ya­pan­la­rın yüz­de 50’si­nin ço­cuk, yüz­de 20 ka­da­rı­nın da ka­dın ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Atış, “Ana­do­lu­muz­da ço­cuk­la­rı­mız ve eş­le­ri­miz teh­li­ke­li böl­ge­le­re sü­rül­mez­ler. Ya­ni; za­rar gö­re­bi­le­cek­le­ri her­han­gi bir or­ta­ma sü­rük­len­mez­ler. Bu­nun sü­rük­le­ni­şi­ni açık­ça ga­rip kar­şı­lı­yo­rum” diye konuştu. Bu ara­da Mer­sin’in Tar­sus il­çe­sin­de izin­siz gös­te­ri­le­re ka­tıl­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le ad­li­ye­ye sevk edi­len 9 ki­şi tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT