BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trafik canavarı hasta ziyaretinden dönen anne ile kızını ezdi

Trafik canavarı hasta ziyaretinden dönen anne ile kızını ezdi

Kü­çük­çek­me­ce’de has­ta olan bir ak­ra­ba­la­rı­nı zi­ya­ret et­tik­ten son­ra ge­ce ya­rı­sı­na doğ­ru ev­le­ri­ne dön­mek is­te­yen Ay­şe Acar (40) ile il­köğ­re­tim 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si olan kı­zı Se­def Acar, bir mi­ni­büs­le İki­tel­li Meh­met Akif Ma­hal­le­si Ba­ha­ri­ye Cad­de­si’ne gel­di.> İS­TAN­BUL Kü­çük­çek­me­ce’de has­ta olan bir ak­ra­ba­la­rı­nı zi­ya­ret et­tik­ten son­ra ge­ce ya­rı­sı­na doğ­ru ev­le­ri­ne dön­mek is­te­yen Ay­şe Acar (40) ile il­köğ­re­tim 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si olan kı­zı Se­def Acar, bir mi­ni­büs­le İki­tel­li Meh­met Akif Ma­hal­le­si Ba­ha­ri­ye Cad­de­si’ne gel­di. Araç­tan ine­rek yak­la­şık 200 met­re uzak­lık­ta­ki Ner­gis So­kak’ta bu­lu­nan ev­le­ri­ne git­mek için yo­lun kar­şı­sı­na geç­mek is­te­yen an­ne ve kı­zı­na, Se­fa­köy yö­nü­ne gi­den Ab­dur­rah­man A’nın (27) kul­lan­dı­ğı mi­ni­büs çarp­tı. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le yak­la­şık 20 met­re uza­ğa fır­la­yan an­ne ile kı­zı, olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ev­de otu­rur­ken ya­kın­da­ki cad­de­de ka­za ol­du­ğu­nu öğ­re­nen ba­ba Dur­sun Acar (42), du­ru­mu me­rak ede­rek olay ye­ri­ne gel­di. Bu­ra­da eşi ve kı­zı­nın öl­dü­ğü­nü öğ­re­nen Acar, güç­lük­le sa­kin­leş­ti­ril­di. Gö­zal­tı­na alı­nan araç sü­rü­cü­sü ilk ifa­de­sin­de ka­za­nın na­sıl ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT