BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÇEYREK ASRIN HASRETİNE

ÇEYREK ASRIN HASRETİNE

25 yıl­dır ku­pa öz­le­mi ya­şa­yan F.Bah­çe, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na Baş­kent’te An­ka­ra­gü­cü ga­li­bi­ye­tiy­le baş­la­dı. Gol Semih’ten. Kazım kırmızı kart gördü.25 yıl­dır ku­pa öz­le­mi ya­şa­yan F.Bah­çe, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na Baş­kent’te An­ka­ra­gü­cü ga­li­bi­ye­tiy­le baş­la­dı. Gol Semih’ten. Kazım kırmızı kart gördü. VE­TE­RAN MA­ÇI Gİ­Bİ Bu se­zon lig ve Av­ru­pa’da ta­raf­tar­la­rı­nı bir hay­li ü­zen F.Bah­çe, Tür­ki­ye Ku­pa­sı D G­ru­bu’n­da­ki ilk ma­çın­da A.Gü­cü’nü 1-0 mağ­lup et­ti. Sü­per Lig’de 5 gol­lü Bur­sas­por ga­li­bi­ye­tiy­le ta­raf­tar­la­rı­nın gön­lü­nü az da ol­sa al­ma­yı ba­şa­ran sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, ye­dek a­ğır­lık­lı çık­tı­ğı maç­ta A.Gü­cü’nü “nö­bet­çi gol­cü­sü” Se­mih’le ge­çe­rek 3 pu­a­nın sa­hi­bi ol­du. A­de­ta bi­rin­ci vi­tes­te oy­na­nan ve tem­po­su hiç yük­sel­me­yen maç­ta gol po­zis­yo­nu ü­ret­mek­te sı­kın­tı çe­ken i­ki renk­da­şın mü­ca­de­le­sin­de F.Bah­çe kap­ta­nı­nın at­tı­ğı şık gol, kar­şı­laş­ma­da­ki se­yir zev­ki a­çı­sın­dan kay­da de­ğer tek o­lay­dı. Se­yir­ci­le­rin ıs­lık­la­rı a­ra­sın­da bi­ten 90 da­ki­ka ve­te­ran­lar tur­nu­va­sı­nı a­rat­ma­dı. TEK GOL SE­MİH’TEN 5. da­ki­ka­da ce­za sa­ha­sı dı­şın­da ra­ki­bi­ni sa­ğa yö­ne­lir gi­bi ya­pıp ter­se ya­tı­ran Se­mih, sol a­ya­ğıy­la yak­la­şık 22 met­re­den sert vur­du; top ka­le­ci Ser­kan’ın ba­kış­la­rı a­ra­sın­da fi­le­ler­le bu­luş­tu: 1-0. 11’de Mu­rat Er­do­ğan’ın çiz­gi­den i­çe­ri çe­vir­di­ği to­pu Ja­ba ka­le­ye şut­la­dı; Vol­kan Ba­ba­can son an­da kor­ne­re çel­di. 28’de Ja­ba’nın f­ri­ki­ğin­de Vol­kan sa­ğı­na ge­len to­pa u­ça­rak tek ham­le­de sa­hip ol­du. 36’da De­niz’in sağ­dan or­ta­sın­da Se­mih ce­za sa­ha­sın­da yük­se­le­rek ka­fa­yı vur­du; yer­den se­ke­rek ge­len to­pa Ser­kan sa­hip ol­du. 44’te Gök­han’ın sağ çap­raz­dan at­tı­ğı sert şut bir kez da­ha Vol­kan’ın ku­ca­ğın­da e­ri­di. KA­ZIM RENK KAT­TI (!) ­Ge­ri­de ol­ma­nın et­ki­siy­le i­kin­ci 45’te bi­raz da­ha kı­pır­da­yan A.Gü­cü’n­de 47’de F.Bah­çe de­fan­sı­nı az a­dam­la ya­ka­la­yan Ja­ba sol­dan ka­çan Le­and­ro’ya pa­sı­nı çı­kar­dı; bu fut­bol­cu­nun sol çap­raz­dan at­tı­ğı sert şut­ta top yan­dan dı­şa­rı çık­tı. U­yu­tan ma­ça bi­raz renk kat­mak is­te­yen F.Bah­çe’nin si­ya­hi o­yun­cu­su Ka­zım, 72’de fa­ul bek­le­di­ği po­zis­yon­da yar­dım­cı ha­kem Al­per U­lu­soy’a bu du­ru­mu kü­für­le an­lat­ma­yı ter­cih e­din­ce, kır­mı­zı kart­la o­yun­dan a­tıl­dı. 74’te Gök­han’ın ce­za sa­ha­sı ön çiz­gi­si ü­ze­rin­den at­tı­ğı şut di­re­ğin di­bin­den a­u­ta çık­tı. 86’da bir an­da ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Ja­ba kö­tü vu­ruş­la to­pu Vol­kan’a ni­şan­la­dı. > M. Emin ULUÇ An­ka­ra 19 Ma­yıs S­ta­dı, 29 E­kim 2008 >> A.GÜCÜ 0 ­Ser­kan 6 El­ya­sa 5 C­ha­a­ba­ni 5.5 (Tol­ga dk.89) ? ­Dos San­tos 5.5 ­Mu­rat Du­ru­er 6 ­Gök­han 6 ­Cem­can 5.5 ­Bar­ba­ros 5 (Bu­rak dk.85) ? ­Le­and­ro 5.5 (Me­tin dk.70) 5 ­Mu­rat Er­do­ğan 6.5 ­Ja­ba 6.5 Bu­rak Öz­sa­raç ­Mert ­Za­fer A­nıl T.D: Ü­nal Ka­ra­man >> F.BAHÇE 1 ­Vol­kan Ba­ba­can 6.5 A­li Bil­gin 6 ­Ya­sin 6.5 E­du 6 ­Ro­ber­to Car­los 6 ­Ka­zım 4 ­De­niz 6 ­Jo­si­co 4 (Mal­do­na­do dk.46) 5 ­Tü­mer 4 (Ve­der­son dk.46) 5.5 ­Bu­rak 4 (De­i­vid dk.63) 5.5 ­Se­mih 7 Vol­kan De­mi­rel ­Can ­Gür­han İl­han T.D: Lu­is A­ra­go­nes GOL: Se­mih (dk.5) ­ HA­KEM­LER: Ha­kan Öz­kan, Al­per U­lu­soy, A­dil Si­nem KU­PA AŞ­KI­NA... ­Se­mih yi­ne ü­ze­ri­ne dü­şe­ni yap­tı ve nö­bet­çi gol­cü ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di. De­niz de o­yun­da faz­la et­ki­li ol­ma­sa da gö­re­vi­nin hak­kı­nı ver­di. Kazım’a ne lazım! F.Bah­çe’nin p­rob­lem ço­cu­ğu, An­ka­ra’da ilk 11’e geri döndü ama bu kez kü­für edip oyundan atıldı A­KIL­LAN­MI­YOR F.Bah­çe’nin di­sip­lin­siz o­yun­cu­su Ka­zım, A.Gü­cü kar­şı­sın­da 11’de­ki ye­ri­ne ka­vu­şur­ken ma­ça o­yu­nuy­la de­ğil, gör­dü­ğü kır­mı­zı kart­la dam­ga vur­du. 72. da­ki­ka­da yan ha­kem Al­per U­lu­soy’a ön­ce i­ti­raz, son­ra kü­für e­den Ka­zım, di­rekt kır­mı­zı kart­la ce­za­lan­dı­rıl­dı. Lig­de­ki Es­ki­şe­hir ma­çın­da ce­za­lı du­ru­ma dü­şen Ka­zım, PFDK’nın 2 maç ce­za ver­me­si ha­lin­de G.Sa­ray der­bi­sin­de de oy­na­ya­ma­ya­cak. Ka­zım maç son­ra­sı ha­kem o­da­sı­na gi­de­rek ö­zür di­le­di. “Ö­NEM­Lİ O­LAN YE­ME­MEK” ­Ö­te yan­dan 1-0’lık A.Gü­cü ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is A­ra­go­nes, i­yi oy­na­ma­dık­la­rı­nı a­ma go­lü bul­duk­tan son­ra s­ko­ru ko­ru­ma­yı ba­şar­dık­la­rı­nı i­fa­de et­ti. İs­pan­yol tek­nik a­dam, “Er­ken bul­du­ğu­muz s­kor a­van­ta­jın­dan son­ra ka­le­miz­de gol gör­me­me­miz bi­zim i­çin ö­nem­liy­di. Bu maç­ta ka­le­miz­de gol gör­me­me­miz bi­zim i­çin çok gü­zel. “ şek­lin­de ko­nuş­tu. > En­gin KO­CA­BI­YIK (İ­HA) F.BAHÇE NOTLARI Gü­i­za sev­da­sı İn­gi­liz ta­kım­la­rı F.Bah­çe’nin İs­pan­yol yıl­dı­zı Gü­i­za’nın pe­şi­ni bı­rak­mı­yor. Manc­hes­ter City’nin ar­dın­dan şim­di de Tot­ten­ham gol­cü o­yun­cu­yu t­rans­fer lis­te­si­ne al­dı. Ju­an­de Ra­mos’un gö­re­vi­ne son ve­ren Tot­ten­ham’da ye­ni ho­ca Harry Redk­napp’ın Gü­i­za’yı is­te­di­ği id­di­a e­dil­di. Tü­mer yi­ne sa­kat­lan­dı U­zun sü­re­dir sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le for­ma gi­ye­me­yen Tü­mer Me­tin, ilk kez for­ma giy­di­ği A.Gü­cü ma­çın­da yi­ne sa­kat­lan­dı. İlk ya­rı­da et­ki­siz bir gö­rün­tü çi­zen Tü­mer’in, i­kin­ci ya­rı­da sa­ha­ya çı­ka­ma­ma­sı­nın ne­de­ni­nin ka­sı­ğın­da­ki sa­kat­lı­ğı yü­zün­den ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Ö­te yan­dan, “İlk 11’de oy­na­ya­na ka­dar sa­kal­la­rı­mı kes­mem” di­yen Tü­mer, böy­le­ce sa­kal­la­rın­dan kur­tul­muş ol­du. Ve­der­son ay­lar son­ra U­zun sü­ren sa­kat­lı­ğı­nın ar­dın­dan bu se­zon ilk kez for­ma gi­yen Ve­der­son, ma­çın ar­dın­dan, “Ye­ni­den sa­ha­la­ra dön­dü­ğüm i­çin çok mut­lu­yum. 10 ki­şi kal­ma­mı­za rağ­men ka­zan­mak bi­zim i­çin ö­nem­liy­di. 3 pu­an­la baş­la­dık. Ka­zım’ın kır­mı­zı kar­tın­dan son­ra ta­kım o­la­rak sı­kın­tı çek­tik a­ma gol ye­me­den ma­çı ta­mam­la­dık” di­ye ko­nuş­tu. “İs­te­di­ği­mi­zi al­dık” F.Bah­çe’nin B­re­zil­ya­lı sa­vun­ma o­yun­cu­su E­du ken­di­le­ri­ne ga­li­bi­yet ge­rek­ti­ği­ni ve is­te­dik­le­ri so­nu­cu da sa­ha­da al­dık­la­rı­nı i­fa­de et­ti. E­du, “Zor o­la­ca­ğı­nı bi­li­yor­duk. Bi­ze ga­li­bi­yet la­zım­dı ve 3 pu­a­nı al­ma­yı ba­şar­dık. Zor bir dö­ne­me­ce gi­ri­yo­ruz. İ­yi bir se­ri ya­ka­la­dık ve bu se­ri­yi de­vam et­tir­mek is­ti­yo­ruz” de­di. Ye­dek­ler ka­zan­dı F.Bah­çe’de ka­le­de gö­rev ya­pan Vol­kan Ba­ba­can k­ri­tik kur­ta­rış­la­ra im­za a­tar­ken, sa­vun­ma­nın sa­ğın­da­ki A­li Bil­gin hü­cu­ma kat­kı­la­rıy­la dik­kat çek­ti. S­to­per­de Ya­sin a­ce­mi­lik­le­ri­ne sür­dü­rür­dü. Ön li­be­ro­da Jo­si­co-­De­niz i­ki­li­si gö­rev a­lır­ken, ka­nat­lar Ka­zım i­le Tü­mer’e kal­dı. For­vet­te i­se Bu­rak-­Se­mih i­ki­li­si gö­rev yap­tı. Di­ğer ta­raf­tan as o­yun­cu­lar­dan Lu­ga­no, A­lex, Gü­i­za, Sel­çuk, U­ğur ve Gök­han An­ka­ra’ya gö­tü­rül­me­di. “So­nu­ca gi­de­mi­yo­ruz” A.Gü­cü Tek­nik Di­rek­tö­rü Ü­nal Ka­ra­man, F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan, “Kay­se­ri ma­çı da F.Bah­çe ma­çı da bi­zim i­çin ta­lih­siz geç­ti. O­yun üs­tün­lü­ğü ve mü­ca­de­le üs­tün­lü­ğü o­la­rak doğ­ru­la­rı ya­pan bir ta­kım var a­ma i­şi so­nu­ca gö­tü­re­mi­yo­ruz. Bir so­run var a­ma in­şal­lah bu­nu a­şa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT