BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kirli senaryo üretenler dönüp tarihimize baksın

Kirli senaryo üretenler dönüp tarihimize baksın

Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de umut­la­rın tü­ken­di­ği bir dö­nem­de mil­le­tin ke­net­len­di­ği­ni an­la­tan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Kir­li oyun­lar pe­şin­de olan­lar amaç­la­rı­na bu yüz­den ula­şa­ma­ya­cak­lar­dır” de­di.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Tür­ki­ye üze­ri­ne se­nar­yo­lar çi­zen­le­rin, bu kir­li se­nar­yo­la­rı uy­gu­la­ma gay­re­ti için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin yap­tır­dı­ğı 13 alt ve üst ge­çi­din Er­ya­man Ai­le Ya­şam Mer­ke­zi önün­de­ki top­lu açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Son za­man­lar­da, Tür­ki­ye üze­rin­de kir­li oyun­lar ser­gi­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, kir­li se­nar­yo­la­rın pe­şin­de olan­la­ra ta­ri­hi ör­nek gös­ter­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, “On­la­ra mil­let­çe ve­re­ce­ği­miz apa­çık me­sa­jı­mız şu­dur; bu ül­ke­nin ta­ri­hi­ne ba­kın. Dö­nün, şu An­ka­ra’nın ta­ri­hi­ne ba­kın. Dö­nün şu Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­na ba­kın. Bu mil­let, top­ye­kün bu top­lum, her şe­yin bit­ti sa­nıl­dı­ğı, tü­ken­di sa­nıl­dı­ğı, umut­la­rın kay­bol­duğu sa­nıl­dı­ğı bir an­da bir­bi­ri­ne ke­net­len­miş, bir ol­muş, bü­tün ol­muş ve düş­ma­na ge­re­ken der­si ver­miş­tir. Biz bu des­ta­nı sa­de­ce Ça­nak­ka­le’de yaz­ma­dık, sa­de­ce Edir­ne’de, İs­tan­bul’da, An­ka­ra’da, Sa­kar­ya’da yaz­ma­dık. Biz bu des­ta­nı, Kah­ra­man­ma­raş’ta, Ga­zi­an­tep’te, Şan­lı­ur­fa’da, Bit­lis’te, Bin­göl’de, Di­yar­ba­kır’da, Kars’ta, Er­zu­rum’da yaz­dık. Biz bu des­ta­nı, Türk’üy­le, Kürt’üy­le, Laz’ıy­la, Çer­kez’iy­le, Arap’ıy­la, Ar­na­vut’uy­la, Gür­cü’süy­le hep bir­lik­te yaz­dık” de­di. Bö­lü­cü­le­rin hiçbir za­man ama­cı­na ula­şa­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Er­do­ğan, “İş­te ara­mı­za ni­fak to­hu­mu atan­lar, bi­zi böl­me­ye ça­lı­şan­la­rın gö­zar­dı et­tik­le­ri bu­dur. Bir­li­ği­mi­ze, dir­li­ği­mi­ze ço­mak sok­ma­ya ça­lı­şan­la­rın, kar­deş kav­ga­sı çı­kar­mak için gay­ret eden­le­rin, gö­re­me­dik­le­ri an­la­ya­ma­dık­la­rı, id­rak ede­me­dik­le­ri iş­te bu­dur. Bu mil­let do­ğu­dan ba­tı­ya, ku­zey­den gü­ne­ye her ka­rış va­tan top­ra­ğın­da kom­şu ol­muş­tur, dost ol­muş­tur, ka­der or­ta­ğı ol­muş­tur, kar­deş ol­muş­tur. Bu ira­de­yi ko­ru­mak, ge­liş­tir­mek he­pi­mi­zin gö­re­vi­dir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95614
  % 1.63
 • 4.7605
  % -0.68
 • 5.568
  % -0.79
 • 6.2417
  % -0.76
 • 188.172
  % -0.92
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT