BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Osman Öcalan’dan silahlı mücadele itirafı

Osman Öcalan’dan silahlı mücadele itirafı

Te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı­nın ya­ka­lan­ma­sın­dan son­ra ör­güt­ten ay­rı­la­rak, te­rör ör­gü­tü PKK’ya al­ter­na­tif ola­rak PWD’yi (Yurt­se­ver De­mok­rat Par­ti) ku­ran terö­rist ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın kar­de­şi Os­man Öca­lan, Gü­ney Kıb­rıs’ta ya­yım­la­nan Ha­rav­gi ga­ze­te­si­ne ver­di­ği de­meç­te ta­ri­hi iti­raf­lar­da bu­lun­du.Te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı­nın ya­ka­lan­ma­sın­dan son­ra ör­güt­ten ay­rı­la­rak, te­rör ör­gü­tü PKK’ya al­ter­na­tif ola­rak PWD’yi (Yurt­se­ver De­mok­rat Par­ti) ku­ran terö­rist ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın kar­de­şi Os­man Öca­lan, Gü­ney Kıb­rıs’ta ya­yım­la­nan Ha­rav­gi ga­ze­te­si­ne ver­di­ği de­meç­te ta­ri­hi iti­raf­lar­da bu­lun­du. Şu an­da Irak’ın ku­ze­yin­de bu­lu­nan Köy­san­cak’ta ör­güt­ten çal­dı­ğı pa­ra­lar­la fı­rın iş­let­me­ci­li­ği ya­pan Öca­lan, te­rör ör­gü­tü­nün şid­det ey­lem­le­ri­ne kar­şı çı­kan bir­çok mu­ha­lif kad­ro­nun Mu­rat Ka­ra­yı­lan’ın ta­li­ma­tıy­la öl­dü­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti. Ken­di­si­nin de si­lah­lı mü­ca­de­le­ye kar­şı çık­tı­ğı­nı, bu yüz­den ör­güt­ten ay­rıl­mak zo­run­da kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Os­man Öca­lan, “Ak­si hal­de be­ni te­miz­le­ye­cek­ler­di. PKK yö­ne­ti­min­de­ki ço­ğu ar­ka­da­şım da be­nim­le bir­lik­te kaç­mak zo­run­da kal­dı. He­de­fi­miz PKK’nın si­lah­lı mü­ca­de­le­si­ni red­de­den ye­ni bir olu­şum­du, an­cak ol­ma­dı. Çün­kü ar­ka­daş­la­rı­mız ara­sın­da PKK ve Ab­dul­lah Öca­lan’ın düş­man ilan edi­le­rek on­lar­la ça­tı­şıl­ma­sı ko­nu­sun­da gö­rüş ay­rı­lı­ğı ya­şan­dı” de­di. Irak ve Tür­ki­ye gi­bi Av­ru­pa’da ya­şa­yan Kürt­le­rin de şid­det ey­lem­le­ri­ne kar­şı ol­duk­la­rı­na dik­ka­ti çe­ken Öca­lan, “Si­lah­lı mü­ca­de­le Kürt­le­re bü­yük za­rar ver­di. Kürt­ler bu mü­ca­de­le­yi ka­za­na­ma­dı­lar” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Kürt­ler üze­rin­den “par­ti­sel şo­ve­niz­me” kar­şı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan te­rö­rist Öca­lan, “PKK ve si­ya­si par­ti­ler Kürt­le­ri ku­cak­la­ya­maz­lar. Çün­kü par­ti­sel şo­ve­niz­me düş­müş du­rum­da­lar” di­ye­rek, Kürt­le­rin et­nik mil­li­yet­çi­lik te­me­lin­de yü­rü­tü­len si­ya­si yak­la­şım­la­rı des­tek­le­me­di­ği­ne işa­ret et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT