BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Reform paketleri?..

Reform paketleri?..

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si, bi­rin­ci dö­nem ik­ti­da­rın­da baş dön­dü­rü­cü bir hız­la önem­li re­form­lar ger­çek­leş­tir­miş­ti.Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si, bi­rin­ci dö­nem ik­ti­da­rın­da baş dön­dü­rü­cü bir hız­la önem­li re­form­lar ger­çek­leş­tir­miş­ti. O sa­ye­de Tür­ki­ye, AB üye­li­ği için şart ko­şu­lan Ko­pen­hag Kri­ter­le­ri­ni ya­ka­la­dı ve tam üye­lik için mü­za­ke­re sü­re­ci­ni baş­la­ta­bil­di. Fa­kat da­ha son­ra ne ol­duy­sa, bu alan­da AK Par­ti ik­ti­da­rı­nın es­ki ener­jik tav­rı gö­rün­me­me­ye baş­la­dı. Bu yüz­den de pek çok ke­sim­den cid­di eleş­ti­ri­ler alın­dı. Ama ne ge­çen za­man, ne yö­nel­ti­len eleş­ti­ri­ler ve ne de gi­de­rek da­ha faz­la zor­la­yan şart­la­ra rağ­men, bu ko­nu­da önem­li bir de­ği­şim gö­rü­le­me­di... Hü­kü­met ce­na­hın­dan sa­dır olan si­ya­si bü­tün be­yan­lar­da, AB is­ti­ka­me­ti­nin mu­ha­fa­za edil­di­ği ve tam üye­lik he­de­fin­de her­han­gi bir sap­ma ol­ma­dı­ğı; sık sık tek­rar­lan­ma­sı­na kar­şı­lık, uy­gu­la­ma­da bah­se ko­nu ata­let de­vam et­ti. Hü­kü­me­tin bu tu­tu­mu, epey­ce za­man­dan be­ri AB çev­re­le­ri­nin de dik­ka­tin­den kaç­mı­yor. Özel­lik­le, AB’nin ge­niş­le­me­den so­rum­lu ko­mi­se­ri Ol­li Rehn’in ıs­rar­lı ikaz ve çağ­rı­la­rı de­vam edi­yor. 5 Ka­sım gü­nü, AB’nin Tür­ki­ye ile il­gi­li ye­ni iler­le­me ra­po­ru açık­la­na­cak. Her za­man ol­du­ğu gi­bi, ra­po­run muh­te­va­sı bü­yük çap­ta ba­sı­na sız­mış du­rum­da... Söz ko­nu­su ra­por­da, çok sa­yı­da uya­rı­cı me­saj var. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ye­ni re­form­lar ko­nu­sun­da hü­kü­me­tin işi ağır­dan al­ma­sın­dan tu­tun da, yük­sek yar­gı or­gan­la­rı­nın yet­ki alan­la­rı­nın dı­şı­na çık­ma­sı­na ka­dar, de­mok­ra­si ve hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­ri ile uyuş­ma­yan pek çok yan­lış ve ek­sik­li­ğin al­tı çi­zi­li­yor. Ye­ni iler­le­me ra­po­run­da, öv­gü ile bah­se­di­len ga­li­ba yal­nız­ca Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül!.. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı’nın, tam üye­lik ko­nu­sun­da da­ha faz­la gay­ret gös­te­ril­me­si için; ül­ke­nin il­gi­li bü­tün mer­ci­le­ri­ne yap­tı­ğı çağ­rı­la­rın öne­mi­ne dik­kat çe­ki­li­yor. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı gö­re­vin­de iken, AB ko­nu­sun­da ha­ki­ka­ten bü­yük bir ça­ba gös­te­ren Sa­yın Gül, Cum­hur­baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra da ay­nı he­ye­ca­nı her ve­si­le ile or­ta­ya ko­yu­yor. He­men be­lir­te­lim ki, Baş­ba­kan Er­do­ğan da, da­ha ön­ce­le­ri “An­ka­ra Kri­ter­le­ri”ni hay­li sık­lık­la tek­rar edi­yor­du. Bir sü­re­den be­ri ken­di­sin­den bu ifa­de­yi du­ya­maz ol­duk... La­kin adı is­ter Ko­pen­hag, is­ter An­ka­ra Kri­ter­le­ri ol­sun; Tür­ki­ye’yi çağ­daş de­mok­ra­tik ya­pı­ya ka­vuş­tu­ra­cak cid­di re­form­la­ra şid­det­le ih­ti­yaç var. Bu ko­nu­da da­ha faz­la ge­cik­me ya­şan­ma­ma­lı. AK Par­ti ik­ti­da­rı, mu­ha­lif olan çev­re­le­rin bi­le bu ko­nu­da, ken­di­si­ne bü­yük ümit­ler bağ­la­dı­ğı­nı unut­ma­ma­lı­dır. Sa­yın Er­do­ğan’ın ka­rar­lı­lı­ğı çok önem­li!.. Ye­rel se­çim ça­lış­ma­la­rı da, bu re­form­la­rın öte­len­me­si­ne se­bep ol­ma­ma­lı. Tam ak­si­ne şa­yet AK Par­ti, bu alan­da ye­ni bir he­ye­can dal­ga­sı uyan­dı­ra­bi­lir­se, bu­nun fay­da­sı­nı ye­rel se­çim­ler­de de faz­la­sıy­la gö­re­bi­lir...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT