BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Ba­yer Mü­nih’te oy­na­yan mil­li fut­bol­cu Ha­mit Al­tın­top, sağ aya­ğın­da ge­çir­di­ği ame­li­yat­tan son­ra ilk kez an­tren­man sa­ha­sın­da ha­fif ko­şu yap­tı.Al­tın­top id­man­da Ba­yer Mü­nih’te oy­na­yan mil­li fut­bol­cu Ha­mit Al­tın­top, sağ aya­ğın­da ge­çir­di­ği ame­li­yat­tan son­ra ilk kez an­tren­man sa­ha­sın­da ha­fif ko­şu yap­tı. Ha­mit’in 5 haf­ta ön­ce sağ aya­ğın­da ge­çir­di­ği ame­li­yat­tan son­ra ye­ni­den an­tren­man sa­ha­sı­na çık­tı­ğı ve re­ha­bi­li­tas­yon an­tre­nö­rü Tho­mas Wil­hel­mi’yle ne­şe­li bir şe­kil­de koş­tu­ğu be­lir­til­di. Ba­yer’de Lu­ca To­ni ve Phi­lipp Lahm da sa­kat­lar ara­sın­da bu­lu­nu­yor. La­kers iyi baş­la­dı NBA’de ye­ni se­zon baş­la­dı. LA. La­kers, Port­land’ı 96-76 ye­ner­ken, Ko­be Bryant 23 sa­yı, 11 ri­ba­unt ve 5 asist­lik per­for­man­sıy­la ta­kı­mı­nın ga­li­bi­ye­tin­de önem­li rol oy­na­dı. Ge­ce­nin di­ğer maç­la­rın­da ise Cel­tics, Cle­ve­land’ı 90-85, Chi­ca­go da Bucks’ı 108-95 ye­ne­rek se­zo­na ga­li­bi­yet­le gi­riş yap­tı. Fi­le­de dev maç Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde şam­pi­yon­luk aday­la­rın­dan Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta ile Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va, bu­gün kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Hal­dun Ala­gaş’ta­ki kar­şı­laş­ma sa­at 17.30’da baş­la­ya­cak. Kut­lu­ay im­za­lı­yor Yıl­dız bas­ket­bol­cu İb­ra­him Kut­lu­ay, Tür­ki­ye Bas­ket­bol İkin­ci Li­gi B Gru­bu ta­kım­la­rın­dan İTÜ ile söz­leş­me im­za­la­ya­cak. De­ne­yim­li oyun­cu için sa­at 12.00’de Ku­ru­çeş­me’de­ki Ho­tel Les Ot­to­mans’ta im­za tö­re­ni dü­zen­le­ne­cek. G.Sa­ray-Mon­de­vil­le G.Sa­ray Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı 2. ma­çın­da Fran­sız Mon­de­vil­le ile kar­şı­la­şa­cak. Ay­han Şa­henk Spor Sa­lo­nu’nda­ki kar­şı­laş­ma sa­at 20.00’de baş­la­ya­cak. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, grup­ta­ki ilk ma­çın­da Ka­ra­dağ’ın Bu­duc­nost ta­kı­mı­nı 89-53 yen­miş, Mon­de­vil­le ise Yu­nan Aris Ho­lar­go­u’ya 71-65 kay­bet­miş­ti. FB Ül­ker-A.Ber­lin F.Bah­çe Ül­ker, Av­ru­pa Li­gi C Gru­bu’nda­ki 2. haf­ta ma­çın­da İs­tan­bul’da, Al­man­ya’nın Al­ba Ber­lin ta­kı­mıy­la kar­şı­la­şa­cak. Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda­ki kar­şı­laş­ma sa­at 20.15’de baş­la­ya­cak. Grup­ta­ki ilk ma­çı­nı İs­pan­yol tem­sil­ci­si TA­U Ce­ra­mi­ca’ya kar­şı 80-70 kay­be­den sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ave­raj­la 5. sı­ra­da yer alır­ken, Ro­ma’yı 68-63 ye­nen Al­ba ave­raj­la 3. sı­ra­da bu­lu­nu­yor. 2010 teh­li­ke­ye gir­di Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Tur­gay De­mi­rel, 2010 Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nı alır­ken bü­yük ta­ah­hüt­ler ver­dik­le­ri­ni an­cak ha­len sa­lon­lar ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar ya­şa­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. De­mi­rel, böy­le­si­ne önem­li bir or­ga­ni­zas­yo­nun ha­len ül­ke me­se­le­si ola­rak al­gı­lan­ma­dı­ğı­nı, kü­çük de ol­sa iler­le­me­le­rin plan­la­na­nın ge­ri­sin­de kal­dı­ğı için or­ga­ni­zas­yo­nu kay­bet­me teh­li­ke­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ma­ra­do­na sa­ha­da Ar­jan­tin Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun, mil­li ta­kı­mın ba­şı­na Ma­ra­do­na’yı ge­tir­me ka­ra­rı, tar­tış­ma­la­rı da gün­de­me ta­şı­dı. Ma­ra­do­na, 1994’te fut­bo­la nok­ta ko­yup ilk ho­ca­lık de­ne­yi­mi ya­şa­dı­ğı Cor­ri­en­tes ta­kı­mın­da 12 maç­ta sa­de­ce bir ga­li­bi­ye­te im­za at­mış­tı. 1995’te ikin­ci tek­nik di­rek­tör­lük ma­ce­ra­sı­na so­yu­nan ef­sa­ne is­min, Ra­cing’de­ki ho­ca­lı­ğı da he­zi­met­le so­nuç­lan­mış­tı. ­Tek­ke sah­ne­de Rus­ya Li­gi’nin 20. haf­ta­sın­da Sa­turn’ü ko­nuk e­den Ze­nit St. Pe­ters­burg, ilk ya­rı­sı­nı ge­ri­de ka­pat­tı­ğı mü­ca­de­le­de ha­ne­si­ne 1 pu­an yaz­dır­dı. Ma­çın he­men ba­şın­da Fay­zu­lin’le ö­ne ge­çen ev sa­hi­bi e­kip Kar­ya­ka ve To­pic’e en­gel o­la­ma­yın­ca so­yun­ma o­da­sı­na 2-1 ye­nik git­ti. 82’de sah­ne­ye çı­kan Fa­tih son şam­pi­yon Ze­nit’e 1 pu­a­nı ge­ti­ren i­sim­di. 3.Lig’de dün Y.Bos­na-OYAK Re­na­ult: 0-0, Is­par­ta-Ba­lı­ke­sir: 2-2, DÇ Div­ri­ği-Kas­ta­mo­nu: 2-1. 3.Lig’de bu­gün 14.00 Ke­çi­ören­gü­cü-Tav­şan­lı TKİ (Meh­met Kaf­tan­cı - Ak­te­pe Sta­dı), Or­han­ga­zi-Ke­çi­ören Bld. (H.İb­ra­him Süs­lü - İl­çe Sta­dı), Düz­ce-Uşak (Meh­met Gü­ven - 18 Tem­muz Sta­dı).
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT