BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SKIBBE’DEN ‘U’ DÖNÜŞÜ

SKIBBE’DEN ‘U’ DÖNÜŞÜ

Al­man ça­lış­tı­rı­cı, or­ta sa­ha­da oy­nat­tı­ğı Fer­nan­do Me­i­ra’yı 4 gol­lü Es­ki­şe­hirs­por mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan ye­ni­den sa­vun­ma­ya çe­ki­yor4 GOL YE­RİN­DEN ET­Tİ! For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda bu­gün An­ka­ras­por’la ilk ma­çı­na çı­ka­cak olan G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be, kad­ro­da bü­yük de­ği­şik­li­ğe gi­di­yor. Al­man hoca, Meh­met To­pal ve Lin­de­roth’un sa­kat­lık­la­rı se­be­biy­le Trab­zons­por, Olim­pi­akos ve Es­ki­şe­hirs­por maç­la­rın­da ön li­be­ro­da gö­rev­len­dir­di­ği Mei­ra’yı ye­ni­den sa­vun­ma­nın gö­be­ği­ne çe­ki­yor. Skib­be’nin bu ka­ra­rı al­ma­sın­da Es­ki­şe­hirs­por ma­çın­da ye­ni­len 4 go­lün bü­yük et­ki­si­nin ol­du­ğu ifa­de edi­lir­ken, bu böl­ge­ye Ha­kan Bal­ta’nın mon­te edi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ce­za­lı Ay­han’ın ye­ri­ne de Ha­kan Bal­ta’nın ya­nın­da Meh­met Gü­ven’in gö­rev ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di. KE­WELL DİN­LE­NE­CEK An­ka­ra’ya tam 11 ek­sik­le gi­den sa­rı-kır­mı­zı­lı ka­fi­le­de sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Non­da ve Mi­lan Ba­ros da yer al­ma­dı. Em­re Gün­gör, Meh­met To­pal, Uğur, Ay­dın, Lin­de­roth, Ha­san Şaş, Ser­kan Ça­lık, Ba­rış Öz­bek’ten son­ra sa­kat­lar ker­va­nı­na ka­tı­lan iki yıl­dı­zın G.An­teps­por ma­çın­da gö­rev ya­pa­bi­le­ce­ği ifa­de edil­di. Kart ce­za­sı do­lan Lin­coln’ün ma­ça ilk 11’de baş­la­ma­sı bek­le­nir­ken, Ke­well’ın da son haf­ta­lar­da­ki yo­ğun tem­po­dan et­ki­len­di­ği ve An­ka­ras­por’a kar­şı ye­dek so­yu­na­ca­ğı bil­di­ril­di. Ümit Ka­ran’ın tek for­vet ola­rak sa­ha­ya çı­ka­ca­ğı, bu oyun­cu­ya he­men ar­ka­sın­da Lin­coln’ün des­tek ve­re­ce­ği ifa­de edil­di. > Ercan YILDIZ “Lİ­DER DÖN­MEK İS­Tİ­YO­RUZ” G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü S­kib­be, U­E­FA Ku­pa­sı’n­da ge­le­cek haf­ta Por­te­kiz’in Ben­fi­ca ta­kı­mı i­le oy­na­ya­cak­la­rı g­rup ma­çıy­la il­gi­li yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “Por­te­kiz’e li­der o­la­rak gi­di­yo­ruz, li­der­li­ği­mi­zi sür­dü­re­rek dön­mek is­ti­yo­ruz. Beş ta­kım da den­ge­li ta­kım­lar. O­nun i­çin dik­kat­li ol­mak ge­re­ki­yor” de­di. ÖNCE İDMAN, SONRA YOLCULUK G.Sa­ray, An­ka­ras­por ma­çı­nın tak­tik ha­zır­lı­ğı­nı Flor­ya’da yap­tı ve son­ra öğ­le­den son­ra THY’nin ta­ri­fe­li uçak se­fe­riy­le An­ka­ra’ya geç­ti. Sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Em­re Gün­gör, Uğur, Meh­met To­pal, Ay­dın ve Lin­de­roth ta­kım­dan ay­rı ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, Non­da ve Mi­lan Ba­ros an­tren­ma­na ka­tı­la­ma­dı. FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı, B G­ru­bu ma­çı >> ANKARA Senecky Erhan Muhammet Ediz Uğur Özer Hürriyet Theo Mehmet Çakır Neca Nigris Sakat: Baki, Ömer Aysan Cezalı: Yok >> G.SARAY Aykut Serkan Kurtuluş Meira Servet Volkan Sabri Mehmet Güven Hakan Balta Arda Lincoln Ümit Karan Sakat: Hasan Şaş, Barış, Linderoth, Emre Güngör, Uğur, Serkan Çalık, Mehmet Topal, Nonda, Baros Cezalı: Ayhan STAT: Yenikent ASAŞ HAKEMLER: İlker Meral, M.Şahan Yılmaz, Mehmet Metin, 4.hakem: Deniz Çoban Lig TV naklen > SA­AT: 16.00
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT