BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İhlas Koleji’nde 85. yıl coşkusu

İhlas Koleji’nde 85. yıl coşkusu

Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 85. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la İh­las Ko­le­ji Bah­çe­li­ev­ler ve Mar­ma­ra Ev­le­ri kam­püs­le­rin­de ha­zır­la­nan prog­ra­ma, öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri yo­ğun il­gi gös­ter­di.Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 85. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la İh­las Ko­le­ji Bah­çe­li­ev­ler ve Mar­ma­ra Ev­le­ri kam­püs­le­rin­de ha­zır­la­nan prog­ra­ma, öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri yo­ğun il­gi gös­ter­di. Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­nan kut­la­ma prog­ram­la­rın­da ilk ola­rak, Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nu an­la­tan bir si­ne­viz­yon gös­te­ri­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Kom­po­zis­yon ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci­li­ği alan Mü­ber­ra Sa­raç’ın ve 9-G sı­nı­fın­dan Mer­ve Gül­te­kin’in oku­du­ğu şi­ir ve kom­po­zis­yon iz­le­yen­ler­den bol bol al­kış al­dı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan, Özel İh­las Ko­le­ji il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len halk oyu­nu gös­te­ri­le­ri ile program son bul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT