BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2 yaşındaki çocuk hapse girdi

2 yaşındaki çocuk hapse girdi

Ela­zığ’da YTL boz­dur­mak is­ter­ken sah­te pa­ra şüp­he­siy­le göz al­tı­na alı­nan 3 ço­cuk­lu İran­lı ai­le­nin, “tır­nak­çı­lık” yön­te­miy­le hır­sız­lık yap­tı­ğı be­lir­len­di.Ela­zığ’da YTL boz­dur­mak is­ter­ken sah­te pa­ra şüp­he­siy­le göz al­tı­na alı­nan 3 ço­cuk­lu İran­lı ai­le­nin, “tır­nak­çı­lık” yön­te­miy­le hır­sız­lık yap­tı­ğı be­lir­len­di. Ba­ba ve an­ne tu­tuk­lan­dı. 2 ya­şın­da­ki be­bek de kü­çük ol­du­ğu için an­ne­siy­le ce­za­evi­ne ko­nul­du. Ad­li ma­kam­la­ra sevk edi­len zan­lı­lar­dan ba­ba A.A. ve an­ne M.S. tu­tuk­lan­dı. Ço­cuk­lar R.A. ve L.A, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tıy­la Har­put Ço­cuk Yu­va­sı’na yer­leş­ti­ril­di. İki ya­şın­da­ki be­bek Z.A. ise ana ba­kı­mı­na ih­ti­ya­cı sebebiyle an­ne­siy­le ce­za­evi­ne ko­nul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT