BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Arkadaşının kaza kurşunuyla öldü

Arkadaşının kaza kurşunuyla öldü

Ay­nı evi pay­laş­tık­la­rı ar­ka­da­şı­nın si­la­hın­dan ka­za so­nu­cu çı­kan kur­şu­nla hayatını kaybeden po­lis me­mu­ru Si­nan Hay­ta (24) için Şırnak Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü önün­de tö­ren dü­zen­len­di.> Cafer Balık ŞIRNAK İHA Ay­nı evi pay­laş­tık­la­rı ar­ka­da­şı­nın si­la­hın­dan ka­za so­nu­cu çı­kan kur­şu­nla hayatını kaybeden po­lis me­mu­ru Si­nan Hay­ta (24) için Şırnak Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü önün­de tö­ren dü­zen­len­di. Tö­re­ne, Va­li Ali Yer­li­ka­ya, 23. Jan­dar­ma Sı­nır Tü­men Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Ta­hir Be­ki­roğ­lu, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Mus­ta­fa Gü­müş, Em­ni­yet Mü­dürü Sa­lih Gö­kalp, me­sa­i ar­ka­daş­la­rı, Hay­ta’nın ai­le­si ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Hay­ta’nın ai­le­si­ne sa­bır di­le­yen Va­li Yer­li­ka­ya, “Ai­le­si, me­sa­i ar­ka­daş­la­rı ve tüm Şır­nak­lı­la­rın ba­şı sa­ğol­sun” de­di. İl Müf­tü­sü Ab­dul­lah Kap­lan’ın du­a oku­ma­sı­nın ar­dın­dan Si­nan Hay­ta’nın ce­na­ze­si Ela­zığ’ın Siv­ri­ce il­çe­si­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT