BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hasbahçe’de resepsiyon

Hasbahçe’de resepsiyon

Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nun 85. yı­lı do­la­yısıy­la Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda re­sep­si­yon dü­zen­len­di. İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nda ha­va­i fi­şek gös­te­ri­le­ri ya­pıl­dı.Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nun 85. yı­lı do­la­yısıy­la Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda re­sep­si­yon dü­zen­len­di. İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nda ha­va­i fi­şek gös­te­ri­le­ri ya­pıl­dı. > AB­BAS ULU İS­TAN­BUL (İHA) İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nun 85. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı Has­bah­çe’de re­sep­si­yon ver­di. İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ile eşi Ne­val Gü­ler, ko­nuk­la­rı Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı gi­ri­şin­de kar­şı­la­dı. Re­sep­si­yo­nun ar­dın­dan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nda ha­vai fi­şek ve ışık gös­te­ri­si ya­pıl­dı. Cum­hu­ri­ye­tin 85. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü sev­gi ve coş­kuy­la kut­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş, dü­zen­le­nen et­kin­lik­le bu gü­zel gü­nü bü­tün dün­ya­ya bir defa da­ha ha­tır­lat­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Top­baş, ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü ile Kız Ku­le­si ara­sın­da 16 ay­rı nok­ta­dan 15 da­ki­ka­lık ha­vai fi­şek gös­te­ri­si­ni baş­lat­tı. Gös­te­ri­ler sı­ra­sın­da el­le­rin­de­ki Türk bay­rak­la­rıy­la 10. Yıl Mar­şı’nı söy­le­yen Va­li Gü­ler, 1. Or­du Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Say­gun, Top­baş ve di­ğer da­vet­li­ler, gös­te­ri­yi coş­kuy­la iz­le­di­ler. Gös­te­ri­ler­de “fi­şek”, “kuy­ruk­lu yıl­dız”, “renk şe­la­le­si”, “çok­lu atış” ve “şa­man­dı­ra”dan olu­şan bin­ler­ce atış ya­pıl­dı. Eş­siz bir man­za­ra oluş­tu­ran gös­te­ri ne­de­niy­le Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü bir sü­re araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tıl­dı. Or­ta­köy, Be­şik­taş, Dol­ma­bah­çe, Ka­ba­taş ile Üs­kü­dar, Pa­şa­li­ma­nı, Kuz­gun­cuk ve Sa­la­cak sa­hil­le­rin­den va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan il­giy­le iz­le­nen gös­te­ri­ler ne­de­niy­le Bo­ğaz kı­yı­sın­da­ki yol­lar­da da tra­fik bir sü­re ki­lit­len­di. Va­li Gü­ler, da­ha son­ra eşi Ne­val Gü­ler, Ka­dir Top­baş ve Ya­şar Bü­yü­ka­nıt ile bir­lik­te Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nın bah­çe­sin­de için­den Ata­türk hey­ke­li çı­kan cum­hu­ri­yet pas­ta­sı­nı kes­ti. İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nda­ki gös­te­ri­nin ar­dın­dan Tak­sim Mey­da­nı’nda da ha­vai fi­şek ve ışık gös­te­ri­si ya­pıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT