BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balığa fıtık ameliyatı

Balığa fıtık ameliyatı

Lon­dra Ak­var­yu­mu sa­kin­le­rin­den Car­la ad­lı may­mun ba­lı­ğı, fı­tık ame­li­ya­tı ge­çir­di. Car­la’nın ba­kı­cı­la­rı bir gün ba­lı­ğın kar­nı­nın sol ta­ra­fın­da bir şiş­kin­lik ol­du­ğu­nu fark et­ti.Lon­dra Ak­var­yu­mu sa­kin­le­rin­den Car­la ad­lı may­mun ba­lı­ğı, fı­tık ame­li­ya­tı ge­çir­di. Car­la’nın ba­kı­cı­la­rı bir gün ba­lı­ğın kar­nı­nın sol ta­ra­fın­da bir şiş­kin­lik ol­du­ğu­nu fark et­ti. Ra­hat­sız­lı­ğın fı­tık ol­du­ğu an­la­şı­lın­ca ame­li­yat zo­run­lu ha­le gel­di. 25.4 cm uzun­lu­ğun­da­ki ba­lık, he­men ame­li­yat ma­sa­sı­na ya­tı­rıl­dı; ne­fes ala­bil­me­si için ağ­zı­na bir tüp ve vü­cu­du­na bir su pom­pa­sı yer­leş­ti­ril­di. Tıp­kı bir in­san gi­bi neş­ter yar­dı­mıy­la kar­nı açıl­dı; fı­tık alın­dı ve kar­nı tek­rar di­kil­di. Ve­te­ri­ner­ler yak­la­şık 20 da­ki­ka sü­ren ope­ras­yon­da, ba­lı­ğın do­ku­la­rı has­sas ol­du­ğu için bi­raz zor­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Car­la’nın sağ­lık du­ru­mu şu an­da iyi ve ak­var­yum­da­ki ha­ya­tı­na kal­dı­ğı yer­den de­vam edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT