BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SİLAH VE TAKI OLMADAN DA YAPILIYORMUŞ

SİLAH VE TAKI OLMADAN DA YAPILIYORMUŞ

Ay­nı a­şi­ret i­çe­ri­sin­de ak­ra­ba ev­li­li­ği ya­pan ve sa­de ta­kı­lar­la poz ve­ren ge­lin Naz­lı Ba­ha­dır (20) i­le da­mat Na­dir Ti­mur’un çok mut­lu ol­duk­la­rı göz­len­di.> Rah­mi Bal ŞIR­NAK İHA ÇOK MUT­LU­LAR Ay­nı a­şi­ret i­çe­ri­sin­de ak­ra­ba ev­li­li­ği ya­pan ve sa­de ta­kı­lar­la poz ve­ren ge­lin Naz­lı Ba­ha­dır (20) i­le da­mat Na­dir Ti­mur’un çok mut­lu ol­duk­la­rı göz­len­di. Bey­tüş­şe­bap il­çe­si­nin Mez­ra Bel­de­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Mam­hu­ra aşi­re­ti rei­si Hüs­nü Ti­mur, di­ğer aşi­ret dü­ğün­le­ri­nin ak­si­ne kü­çük oğ­lu ve va­ri­si Na­dir Ti­mur’un dü­ğü­nün­de al­tın ta­kıl­ma­sı­nı is­te­me­di. Ku­zey Irak sı­nı­rı­na ya­kın olan bel­de­de ya­pı­lan dü­ğü­ne yak­la­şık 8 bin ki­şi ka­tıl­dı. Ko­nuk­lar ye­rel sa­nat­çı­la­rın ses­len­dir­di­ği Türk­çe ve Kürt­çe ha­re­ket­li tür­kü­ler eş­li­ğin­de ge­ce gün­düz ha­lay çek­ti. Ge­lin ve da­ma­da ta­kıl­ma­sı bek­le­nen 15 ki­log­ram ağır­lı­ğın­da­ki al­tın ve 500 bin YTL’yi red­de­den Hüs­nü Ti­mur, “Bi­zim için önem­li olan dost­la­rı­mı­zın yal­nız bı­rak­ma­yıp mut­lu­lu­ğu­mu­zu pay­laş­ma­sı­dır. Pa­ra­nın, ta­kı­nın hiç­bir öne­mi yok. Bi­zim asıl va­zi­fe­miz ih­ti­ya­cı olan­la­ra el uzat­mak­tır” de­di. Ka­tı­lı­mı­n yo­ğun ol­du­ğu Şır­nak’ta­ki gör­kem­li dü­ğün­de, da­vet­li­ler için ka­zan­lar­da ye­mek ha­zır­lan­dı. Son yıl­la­rın en gör­kem­li aşi­ret dü­ğü­nü­ne ka­tı­lan da­vet­li­ler için 400 ko­yun, 2 ton pi­rinç, 1.5 ton ku­ru fa­sul­ye ve 100 ton un kul­la­nıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT