BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Boyuyla birlikte derdi de büyüyor

Boyuyla birlikte derdi de büyüyor

Dünyanın en uzun ikinci adamı olan Mardinli Sultan Kösen, uzun boyu sebebiyle kendine uygun bir iş ve eş bulmakta güçlük çekiyorSultan Kösen, dünyanın en uzun ikinci, Türkiye’nin ise en uzun adamı. Mar­din’in De­rik il­çe­si­ne bağ­lı De­de kö­yün­de dün­ya­ya ge­len 27 ya­şın­da­ki Sul­tan Kö­sen’in, bo­yu­nun uza­ma­sı tıb­bi mü­da­ha­le­le­re rağ­men dur­du­ru­la­ma­dı. Gu­in­ness Re­kor­lar ki­ta­bı­na da gi­ren Kö­sen, 2 met­re 45 san­ti­met­re­lik bo­yuy­la Tür­ki­ye’nin en uzun ada­mı ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. An­cak, bu ona mut­lu­luk de­ğil, sı­kın­tı ve­ri­yor. Gün­lük ha­yat­ta bo­yu­nun uzun­lu­ğu avan­taj ye­ri­ne de­za­van­ta­ja dö­nü­şü­yor. Bir yan­dan has­ta­lı­ğı, bir yan­dan da mad­di sı­kın­tıy­la kar­şı kar­şı­ya bu­lu­nan Sul­tan Kö­sen, dün AK Par­ti Mar­din Mil­let­ve­ki­li Cü­neyt Yük­sel’i TBMM’de zi­ya­ret et­ti. An­cak, An­ka­ra dı­şın­da olan mil­let­ve­ki­li ile gö­rü­şe­me­yen Kö­sen’e Sa­lı gü­nü için ye­ni­den ran­de­vu ve­ril­di. Dev­let bü­yük­le­rin­den şef­kat bek­le­di­ği­ni be­lir­ten Kö­sen, ev­len­mek is­te­di­ği­ni, iş ko­nu­sun­da boy­nu bü­yük bı­ra­kıl­ma­ya­ca­ğı­nı um­du­ğu­nu da söyledi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT