BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğretmenlik başvurusu için son gün

Öğretmenlik başvurusu için son gün

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın 13 bin söz­leş­me­li öğ­ret­men ata­ma­sı için baş­vu­ru­lar bu­gün so­na eri­yor.Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın 13 bin söz­leş­me­li öğ­ret­men ata­ma­sı için baş­vu­ru­lar bu­gün so­na eri­yor. Söz­leş­me­li öğ­ret­men­lik için aday­lar ba­kan­lı­ğın, “http://per­so­nel.meb.gov.tr” ve­ya “http://il­sis.meb.gov.tr” in­ter­net ad­res­le­rin­den baş­vu­ra­bi­le­cek. Baş­vu­ru­lar il ve­ya il­çe mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­rin­de oluş­tu­ru­lan baş­vu­ru bü­ro­la­rın­dan her­han­gi bi­rin­de onay­la­tıl­dık­tan son­ra res­mi ha­le ge­le­cek. Baş­vu­ru­lar­da hiç­bir ge­rek­çey­le üc­ret alın­ma­ya­cak. Ata­ma­lar 5 Ka­sım Çar­şam­ba gü­nü bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93777
  % -0.81
 • 4.7158
  % -0.42
 • 5.4622
  % -0.7
 • 6.2385
  % -0.68
 • 194.404
  % -0.11
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT