BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Davaların yüzde 75’i boşanmak için

Davaların yüzde 75’i boşanmak için

Ay­dın Ba­ro­su Ka­dın Hak­la­rı Ko­mis­yon Baş­ka­nı Ne­şe Men­de­res, 2008 Ey­lül ayı iti­ba­riy­le Ay­dın’da açı­lan 1050 da­va­dan 750’si­nin (yüzde 75) bo­şan­ma da­va­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di.Ay­dın Ba­ro­su Ka­dın Hak­la­rı Ko­mis­yon Baş­ka­nı Ne­şe Men­de­res, 2008 Ey­lül ayı iti­ba­riy­le Ay­dın’da açı­lan 1050 da­va­dan 750’si­nin (yüzde 75) bo­şan­ma da­va­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ay­dın’da bo­şan­ma da­va­la­rın­da hız­lı bir ar­tış gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten Men­de­res, bu da­va­la­rın yüz­de 80’ini ka­dın­la­rın aç­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Es­ki­den bo­şan­ma da­va­la­rı­nı da­ha çok er­kek­ler açar­dı. An­cak ya­şa­nan sos­yal, kül­tü­rel ve eko­no­mik de­ği­şim­ler, bu­nu ter­si­ne çe­vir­di” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT