BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sigarayı bırakma masraflarını devlet karşılasın

Sigarayı bırakma masraflarını devlet karşılasın

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Kan­ser­le Sa­vaş Da­ire­si Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­rat Tun­cer, si­ga­ra içen kan­ser­li has­ta­la­rın ikin­cil ve üçün­cül kan­ser­le­re ya­ka­lan­ma ris­ki bu­lun­du­ğu­nu, bu se­bep­le bu has­ta­la­rın si­ga­ra­yı bı­rak­ma te­da­vi­le­ri­nin ge­ri öde­me kap­sa­mı­na alın­ma­sı için Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na tek­lif­te bu­lun­duk­la­rı­nı bil­dir­di.Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Kan­ser­le Sa­vaş Da­ire­si Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­rat Tun­cer, si­ga­ra içen kan­ser­li has­ta­la­rın ikin­cil ve üçün­cül kan­ser­le­re ya­ka­lan­ma ris­ki bu­lun­du­ğu­nu, bu se­bep­le bu has­ta­la­rın si­ga­ra­yı bı­rak­ma te­da­vi­le­ri­nin ge­ri öde­me kap­sa­mı­na alın­ma­sı için Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na tek­lif­te bu­lun­duk­la­rı­nı bil­dir­di. Bu­nun tü­tün kul­la­nan­la­rın bu kö­tü alış­kan­lık­la­rın­dan vaz­geç­me­le­ri­ne bü­yük kat­kı­sı ola­ca­ğı­na işa­ret eden Tun­cer, su­is­ti­mal­le­rin ön­len­me­si için “Öde­me­le­re 2 ya da 3 de­fa ol­mak üze­re sı­nır­la­ma ge­ti­ril­me­li” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT