BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TÜRKİYE bölgesel güç oldu

TÜRKİYE bölgesel güç oldu

ABD’de Mer­ke­zi Ha­ber Al­ma Teş­ki­la­tı­nın (CI­A) es­ki üst dü­zey uz­man­la­rın­dan ve İs­lam dün­ya­sı üze­ri­ne ki­tap­lar ya­zan Gra­ham Ful­ler, Türk ve Ame­ri­kan dış po­li­ti­ka­sı­nın Or­ta Do­ğu’da­ki çı­kar­la­rı­nın bir­bi­ri­ne uy­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du ve “Tür­ki­ye, ar­tık bir Ame­ri­kan müt­te­fi­ki de­ğil” id­di­asın­da bu­lun­du.ABD’de Mer­ke­zi Ha­ber Al­ma Teş­ki­la­tı­nın (CI­A) es­ki üst dü­zey uz­man­la­rın­dan ve İs­lam dün­ya­sı üze­ri­ne ki­tap­lar ya­zan Gra­ham Ful­ler, Türk ve Ame­ri­kan dış po­li­ti­ka­sı­nın Or­ta Do­ğu’da­ki çı­kar­la­rı­nın bir­bi­ri­ne uy­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du ve “Tür­ki­ye, ar­tık bir Ame­ri­kan müt­te­fi­ki de­ğil” id­di­asın­da bu­lun­du. Was­hing­ton’da Ja­mes­town ad­lı dü­şün­ce ku­ru­lu­şu­nun dü­zen­le­di­ği “Gür­cis­tan’dan son­ra Tür­ki­ye ve Kaf­kas­ya” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta ko­nu­şan Ful­ler, Tür­ki­ye’nin bu­gün çok da­ha ba­ğım­sız dü­şün­ce­ye sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek yüz­yıl­dır ilk de­fa bü­yük böl­ge­sel güç ha­li­ne gel­di­ği­ni kay­det­ti. Cum­hu­ri­ye­tin ilk 50 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin, do­ğu­sun­da ve­ya gü­ne­yin­de kim­se yok­muş gi­bi dav­ran­dı­ğı­nı an­la­tan Ful­ler, “Sa­mi­mi­yet­le Tür­ki­ye ar­tık bir Ame­ri­kan müt­te­fi­ki de­ğil­dir” de­di. Bu­nun, iki ül­ke ara­sın­da iyi bir iş bir­li­ği iliş­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­me­di­ği­ni, an­cak “müt­te­fik” söz­cü­ğü­nün il­gi­siz ol­du­ğu­nu sa­vun­du. Türk-Ame­ri­kan dış po­li­ti­ka çı­kar­la­rı­nın bir­bi­ri­ne uy­ma­dı­ğı­nı da ifa­de eden Ful­ler, “Tür­ki­ye; Su­ri­ye ile, İran ile ça­lış­mak is­ti­yor. Açı­lım oluş­tur­mak, İran’ı dün­ya­ya ge­tir­mek, dün­ya­nın o bö­lü­müy­le mü­za­ke­re­de bu­lun­mak is­ti­yor” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT